Kallelse till extra bolagsstämma i M.O.B.A. Network AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i M.O.B.A. Network AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 559144-3964, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 30 juli 2021. I syfte att motverka spridningen av covid-19 har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt per post.

Rätt att delta på bolagsstämma

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

  1. dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 22 juli 2021, rösträttsregistrering avseende förvaltarregistrerade aktier som har gjorts senast måndagen den 26 juli 2021 kommer dock att beaktas, samt
  1. dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 29 juli 2021.

Personuppgifter som hämtas från aktieboken och anmälan kommer att användas för upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679).

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 22 juli 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast måndagen den 26 juli 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

POSTRÖSTNING
Styrelsen i Bolaget har beslutat att aktieägarna i Bolaget vid extra bolagsstämman ska kunna utöva sin rösträtt via post och e-post enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska aktieägare använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, ir.wearemoba.com/bolagstamma och på Bolagets kontor.

Ifyllt och undertecknat formulär för poströstning skickas med post till M.O.B.A. Network AB (publ), Box 5298, 102 46 Stockholm eller via e-post till info@wearemoba.com. Om aktieägare avger poströst genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran och finns även tillgängligt på Bolaget webbplats, ir.wearemoba.com/bolagstamma. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Val av en justeringsperson.
  4. Framläggande och godkännande av dagordning.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Beslut om aktieuppdelning (split) samt därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen.
  7. Beslut om ändrat räkenskapsår samt ändring av bolagsordningen.
  8. Beslut om ändring av bolagsordningen.

Stämmans avslutande.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Fredrik Burvall väljs som ordförande vid stämman och vid förhinder för honom, den person som styrelsen anvisar.

Punkt 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 2 är den röstlängd som upprättas av Bolaget baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster som har kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Punkt 3. Val av en justeringspersonStyrelsen föreslår att en justeringsperson väljs och att till justeringsperson välja Maria A. Grimaldi att justera stämmans protokoll jämte ordföranden och vid förhinder för henne, den person som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 6. Beslut om aktieuppdelning (split) samt därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen

I syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar om att:

a) antalet aktier i Bolaget ökas genom att varje aktie delas upp på tio (10) aktier (s.k. split), varvid antalet aktier i Bolaget ökar till 22 385 820, envar aktie med ett kvotvärde om cirka 0,1 kronor,

b) § 5 i bolagsordningen om antal aktier ändras från ”Antalet aktier ska vara lägst 1 250 000 aktier och högst 5 000 000 aktier” till ”Antalet aktier skall vara lägst 12 500 000 aktier och högst 50 000 000 aktier.”

c) bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för split samt vidta de övriga åtgärder som erfordras för att genomföra spliten, samt

d) styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de eventuella justeringar i beslutet som krävs för registrering vid Bolagsverket eller för Euroclear Sweden AB:s hantering.

Skälen för förslagen är att styrelsen önskar öka likviditeten i Bolagets aktier, då ett större antal aktier och ett lägre pris på aktien underlättar omsättningen av Bolagets aktier.För beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 6 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

 

Punkt 7. Beslut om ändrat räkenskapsår samt ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om ändring av Bolagets räkenskapsår till att omfatta kalenderår (1 januari – 31 december) samt som en följd av detta även beslutar om ändring av bolagsordningens § 11 enligt nedan.

Lydelsen av 11 § ändras från ”Bolagets räkenskapsår ska vara 1 oktober – 30 september” till ”Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.”

Om extra bolagsstämman beslutar att ändra Bolagets räkenskapsår i enlighet med styrelsens förslag innebär detta att Bolaget får ett förlängt räkenskapsår för perioden 1 oktober 2020 – 31 december 2021 (15 månader) och att nästa årsstämma kommer att hållas under första halvåret 2022.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

För beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 7 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

 

Punkt 8. Beslut om ändring av bolagsordningen

Med anledning av tidigare genomförda lagändringar samt av redaktionella skäl föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar om ändringar av bolagsordningens § 1 och § 10 enligt nedan.

Lydelsen av 1 § ändras från:

Ӥ 1 Firma

Bolagets firma är M.O.B.A. Network AB (publ)

Bolaget är publikt”

till:

”§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är M.O.B.A. Network AB. Bolaget är publikt (publ).”

Lydelsen av 10 § ändras från:

Ӥ 10

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella Instrument.”

till:

”§ 10 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella Instrument.”

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav. För beslut enligt styrelsens förslag enligt punkt 8 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

 

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Enligt 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till M.O.B.A. Network AB (publ), Box 5298, 102 46 Stockholm eller via e-post till info@wearemoba.com senast tio dagar före extra bolagsstämman. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolagets adress enligt nedan och på ir.wearemoba.com/bolagstamma senast fem dagar före extra bolagsstämman. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar inför bolagsstämman kommer att finns tillgängliga på Bolagets kontor på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, 114 34 Stockholm samt på Bolagets webbplats, ir.wearemoba.com/bolagstamma, senast tre veckor före stämman, och kommer att skickas till aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress.

Stockholm 2021-06-29

Björn Mannerqvist, VD

Mail: info@wearemoba.com

Web: https://wearemoba.com

Certified Adviser

FNCA Sweden AB | +46(0)8-528 00 399| info@fnca.se

M.O.B.A Network AB driver ett flertal globala online communities för dataspel - och e-sportfans. Bolagets webbplatser inkluderar bland annat världens största strategicommunity för League of Legends, MOBAFire.com samt Counterstats, Leaguespy, RuneterraFire och SMITEFire.com (SMITE).

Prenumerera

Dokument & länkar