Kommuniké från årsstämma 2021-02-25

Report this content

M.O.B.A. Network AB (Publ) org. nr. 559144-3964,  höll idag den 25 februari 2021 årsstämma.
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades på stämman. Samtliga beslut fattades enhälligt.

 

- Stämman beslutade att godkänna resultat och balansräkning och koncernresultat- och koncernbalansräkning samt resultatdisposition beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.

- Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

- Stämman beslutade att det ska finnas fem ordinarie styrelseledamöter och att det väljs ett auktoriserat revisionsbolag för bolaget.

- Omval av styrelseledamöterna Henrik Henriksson, Maria A. Grimaldi, Jonas Bertilsson och Manfred Gottschlich och av styrelseordförande Fredrik Burvall. 

- De ordinarie styrelseledamöterna ska arvoderas med 47 600 kronor (motsvarande ett prisbasbelopp för år 2021) och att ordföranden arvoderas med 95 200 kronor (motsvarande två prisbasbelopp för år 2021).

- Som revisionsbolag omvaldes Grant Thornton Sweden AB med huvudansvarig revisor Carl Niring. Revisorns ersättning ska utgå mot godkänd räkning.

- Styrelsen bemyndigades att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till årsstämman 2022 besluta om emission av aktier motsvarande högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för denna bolagsstämma. 
 

Stockholm 2021-02-25

Björn Mannerqvist, VD

Mail: info@wearemoba.com

Web: https://wearemoba.com

Certified Adviser

FNCA Sweden AB | +46(0)8-528 00 399| info@fnca.se

M.O.B.A Network AB driver ett flertal globala online communities för dataspel - och e-sportfans. Bolagets webbplatser inkluderar bland annat världens största strategicommunity för League of Legends, MOBAFire.com samt Counterstats, Leaguespy, RuneterraFire och SMITEFire.com (SMITE).

Prenumerera

Dokument & länkar