Kommuniké från extra bolagsstämma i M.O.B.A. Network AB (publ)

Report this content

Vid extra bolagsstämma i M.O.B.A. Network AB (publ) (”M.O.B.A” eller ”Bolaget”), som hölls i dag fredag den 30 juli 2021 genom poströstning samt vid efterföljande styrelsemöte fattades följande beslut:

Aktieuppdelning (split) samt därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att Bolaget ska genomföra en uppdelning av aktier varigenom varje befintlig aktie delas upp i tio (10) nya aktier. Uppdelningen görs i syfte att öka likviditeten i Bolagets aktier, då ett större antal aktier och ett lägre pris på aktien underlättar omsättningen av Bolagets aktier.

Vid efterföljande styrelsemöte fattade styrelsen beslut om att avstämningsdag är fredag den 6 augusti 2021. Det nya innehavet beräknas kunna ses på aktieägarens VP-konto eller depå måndagen den 9 augusti 2021.

Den nya ISIN-koden för Bolagets aktie kommer att vara SE0016277909. Sista dag för handel med aktier med den gamla ISIN-koden är onsdag den 4 augusti 2021. Första dag för handel med aktier med den nya ISIN-koden är torsdag den 5 augusti 2021. Spliten sker automatiskt via Euroclear Sweden och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

Spliten medför att antalet aktier i Bolaget ökar från 2 238 582 aktier till 22 385 820 aktier.

Ändrat räkenskapsår samt ändring av bolagsordningen

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra Bolagets räkenskapsår till att omfatta kalenderår samt nödvändiga ändringar av bolagsordningen med anledning av detta. Beslutet innebär att nuvarande räkenskapsår kommer att förlängas till att omfatta 15 månader för perioden 1 oktober 2020 - 31 december 2021.

Ändring av bolagsordningen

Den extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen till följd av tidigare genomförda lagändringar samt av redaktionella skäl.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på extra bolagsstämman hänvisas till de fullständiga förslagen respektive pressmeddelanden som finns tillgängliga på Bolagets webbplats https://ir.wearemoba.com/.

Stämmoprotokoll med fullständiga beslut och sammanställning av poströster

I syfte att motverka spridning av coronaviruset (covid-19) genomfördes den extra bolagsstämman utan fysisk närvaro och aktieägarna hade möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning före stämman. Protokollet från den extra bolagsstämman, inklusive en sammanställning av inkomna poströster, kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, https://ir.wearemoba.com/.

Stockholm 2021-07-30

Björn Mannerqvist, VD

Mail: info@wearemoba.com

Web: https://wearemoba.com

Certified Adviser

FNCA Sweden AB | +46(0)8-528 00 399| info@fnca.se

M.O.B.A Network AB driver ett flertal globala online communities för dataspel - och e-sportfans. Bolagets webbplatser inkluderar bland annat världens största strategicommunity för League of Legends, MOBAFire.com samt Counterstats, Leaguespy, RuneterraFire och SMITEFire.com (SMITE).

Prenumerera

Dokument & länkar