• news.cision.com/
  • M.O.B.A Network AB/
  • M.O.B.A. Network AB (publ) offentliggör avsikten att genomföra riktade nyemissioner av aktier om cirka 110 miljoner kronor som en del i finansieringen av förvärvet av Magic Find

M.O.B.A. Network AB (publ) offentliggör avsikten att genomföra riktade nyemissioner av aktier om cirka 110 miljoner kronor som en del i finansieringen av förvärvet av Magic Find

Report this content

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

INSIDERINFORMATION: M.O.B.A. Network AB (publ) ("M.O.B.A. Network " eller "Bolaget") har mandaterat ABG Sundal Collier AB att utreda förutsättningarna för att genomföra riktade nyemissioner om cirka 110 miljoner kronor (de "Riktade Nyemissionerna”) genom ett så kallat ”accelererat bookbuilding”-förfarande som kommer att inledas omgående (“Bookbuilding-förfarandet”). De Riktade Nyemissionerna genomförs som en del i finansieringen av förvärvet av Magic Find Inc. ("Förvärvet") som Bolaget informerade om tidigare idag samt för att finansiera organisk tillväxt och möjliga framtida förvärv.

De Riktade Nyemissionerna

Teckningskursen i de Riktade Nyemissionerna kommer att bestämmas genom Bookbuilding-förfarandet, vilket kommer att påbörjas omgående idag den 19 maj 2021 och avslutas innan dess att handeln på Nasdaq First North Growth Market inleds den 20 maj 2021. Bolaget kommer att offentliggöra utfallet i de Riktade Nyemissionerna i ett pressmeddelande när Bookbuilding-förfarandet har avslutats. Bookbuilding-förfarandet kan, om Bolagets styrelse så beslutar, komma att förkortas eller förlängas och kan när som helst avslutas.

Syftet med de Riktade Nyemissionerna och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital för att finansiera Förvärvet samt för att finansiera organisk tillväxt och möjliga framtida förvärv. För ytterligare information avseende Förvärvet, se separat pressmeddelande med rubrik "M.O.B.A. Network ingår avtal om att förvärva Magic Find – en ledande aktör inom streaming av gaming på YouTube och ägare av ett antal välkända gaming communitys” som offentliggjordes tidigare idag. Genom att teckningskursen i de Riktade Nyemissionerna fastställs genom Bookbuilding-förfarandet är det styrelsens bedömning att teckningskursens marknadsmässighet säkerställs.

De Riktade Nyemissionerna är, bland annat, föremål för beslut av styrelsen i M.O.B.A. Network om att emittera nya aktier, vilket dels sker inom gränsen för M.O.B.A. Networks befintliga bemyndigande att emittera aktier från årsstämman den 25 februari 2021, dels utanför bemyndigandet och villkorat av godkännande av extra bolagsstämma. Under förutsättning att styrelsen beslutar om de Riktade Nyemissionerna kommer således kallelse till en extra bolagsstämma publiceras och innehålla ett förslag om att godkänna styrelsens beslut rörande den del av de Riktade Nyemissionerna som inte beslutats av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 februari 2021.  Kallelse till extra bolagsstämma förväntas bli publicerad i anslutning till offentliggörandet av resultatet av Bookbuilding-förfarandet. Aktieägare motsvarande 58.5 procent av antalet utestående aktier i Bolaget har åtagit sig att rösta för att godkänna styrelsens beslut rörande den del av de Riktade Nyemissionerna som inte beslutas av styrelsen med stöd av existerande bemyndigande från årsstämman den 25 februari 2021. Aktieägare motsvarande ytterligare 9.2 procent av antalet utestående aktier i Bolaget har meddelat sin intention att rösta för ett godkännande vilket medför att det totala antalet aktier som åtagit sig eller har för avsikt att rösta för de Riktade Nyemissionerna, uppgår till 67.7 procent. Genomförandet av Förvärvet är inte villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande.

Rådgivare

ABG Sundal Collier AB har utsetts till Sole Bookrunner och Advokatfirman Delphi har utsetts till legal rådgivare i samband med de Riktade Nyemissionerna.

ABG Sundal Collier och KPMG har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi och Westerlund Law har agerat legal rådgivare i samband med Förvärvet.

Denna information är sådan som M.O.B.A Network AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-19 17:32 CET.

Stockholm 2021-05-19

Björn Mannerqvist, VD

Mail: info@wearemoba.com

Web: https://wearemoba.com

Certified Adviser

FNCA Sweden AB | +46(0)8-528 00 399| info@fnca.se

M.O.B.A Network AB driver ett flertal globala online communities för dataspel - och e-sportfans. Bolagets webbplatser inkluderar bland annat världens största strategicommunity för League of Legends, MOBAFire.com samt Counterstats, Leaguespy, RuneterraFire och SMITEFire.com (SMITE).

Viktig Information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”) riktar sig detta meddelande endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (”Prospektförordningen”).

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med de Riktade Nyemissionerna.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i de Riktade Nyemissionerna får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information, vilken inte har verifierats av ABG Sundal Collier AB. ABG Sundal Collier AB agerar för Bolagets räkning i samband med de Riktade Nyemissionerna och inte för någon annans räkning. ABG Sundal Collier AB är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med de Riktade Nyemissionerna eller avseende något annat som omnämns häri.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende de Riktade Nyemissionerna. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och dess bransch. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av de Riktade Nyemissionerna. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer ABG Sundal Collier AB endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter. Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighetseller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

Prenumerera

Dokument & länkar