Delårsrapport för M2 Asset Management AB (publ), perioden januari – mars 2019

2019-05-31

JANUARI - MARS 2019

-       Hyresintäkterna uppgick till 56 mkr (56).

-       Intäkter från entreprenad/tjänsteuppdrag uppgick till 878 mkr (789), en ökning med 11 %.

-       Periodens rörelseresultat uppgick till 63 mkr (41), en ökning med 54 %.

-       Resultatandel från intressebolag uppgick till 156 mkr (157).

-       Värdeförändringar fastigheter uppgick till 100 mkr (56) och värdeförändringar finansiella tillgångar påverkade resultatet med 794 mkr (-503).

-       Periodens resultat före skatt uppgick till 1 185 mkr (14).

-       Periodens resultat uppgick till 1 113 mkr (1).

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

–         Den 25 januari 2019 tecknades avtal med SBB i Norden AB om överlåtelse av koncernens fastigheter i Enköping, Sigtuna, Södertälje och Söderhamn samt fastigheter övertagna från närstående. Fastigheterna frånträddes den 29 mars 2019.

–         Den 25 januari 2019 emitterade M2 ett icke-säkerställt obligationslån om 300 mkr. I samband med emissionen köpte M2 tillbaka 300 mkr av totalt 900 mkr utestående i bolagets obligationslån med förfall i juli 2020 till en kurs om 101,50 kr.

–         M2 ansökte om notering av det nya obligationslånet på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista och den 29 januari 2019 godkände och registrerade Finansinspektionen prospektet i enlighet med lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Obligationens första handelsdag var den 31 januari 2019.

–         Den 15 februari 2019 tecknades avtal om överlåtelse av fastigheterna Lärlingen 2, Revisorn 7, Sillö 6, Skyttbrink 29 och Ösby 1:32. Fastigheterna frånträddes den 1 april 2019.

–         På extra bolagsstämma den 18 februari 2019 valdes Mia Arnhult, Rutger Arnhult, Patrik Tillman och Johan Sjö till ny styrelse.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

–         M2s dotterföretag Logistic Contractor, som ingår i Wästbygg Gruppen, har tecknat entreprenadavtal med Northvolt om att uppföra en produktionsanläggning för batterier till elfordon i Skellefteå på över 100 000 kvm.

Informationen är sådan som M2 Asset Management AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 maj 2019 kl. 08:00.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se
Henrik Zetterström, Ekonomichef, 010-706 01 11, henrik.zetterstrom@m2gruppen.se

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm
www.m2assetmanagement.se

Om oss

M2 Asset Management AB är ett publikt investeringsföretag med fokus på fastigheter. Vår affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt genom att äga, förvalta och utveckla fastigheter i Sverige. Värdetillväxten kommer dels från direktägda fastigheter, dels från byggentreprenad- och projektutveckling, samt från indirekt ägande via börsnoterade fastighetsbolag. M2 bildades 1999.