• news.cision.com/
  • M2 Asset Management AB/
  • M2 Asset Management AB (publ) avser att emittera SEK-obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående obligationer inom obligationslån med förfall i januari 2022

M2 Asset Management AB (publ) avser att emittera SEK-obligationer och offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående obligationer inom obligationslån med förfall i januari 2022

Report this content

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

M2 Asset Management AB (publ) (“Bolaget” eller ”M2”) har givit Nordea i uppdrag att i egenskap av ’sole bookrunner’ arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera nya seniora icke-säkerställda SEK-obligationer inom ramen för Bolagets utestående obligationer med förfall i januari 2025 med ISIN SE0016802854 (de ”Nya Obligationerna”). En kapitalmarknadstransaktion kommer att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.

I samband med emissionen av de Nya Obligationerna, erbjuder M2 innehavare av Bolagets utestående icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta, med förfall den 25 januari 2022, ISIN SE0012038420 och med utestående volym om SEK 1 000 000 000, varav Bolaget innehar SEK 444 000 000, (”Obligationerna”) att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka  Obligationer mot kontant vederlag upp till det nominella beloppet av Nya Obligationer emitterade (”Återköpserbjudandet”) till ett pris om 100,25 procent av nominellt belopp. Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 25 oktober 2021 (”Återköpsdokumentet”).

Återköpsdokumentet för Återköpserbjudandet finns under följande länk: https://m2assetmanagement.se/wp-content/uploads/2021/10/Tender-Information-Document-SE0012038420.pdf.

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CET den 28 oktober 2021 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 4 november 2021 och förväntas i möjligaste mån sammanfalla med likviddatum för de Nya Obligationerna. Bolagets återköp av Obligationerna är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna samt villkoren som beskrivs i Återköpsdokumentet.

Innehavare av Obligationerna som accepterar Återköpserbjudandet kommer vara berättigade till prioriterad tilldelning av de Nya Obligationerna med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet. På motsvarande sätt kan innehavare av Obligationer som tecknar sig för Nya Obligationer erhålla prioritet Återköpserbjudandet.

Bolaget avser att efter 28 oktober 2021 utnyttja sin rätt till frivillig förtida inlösen av Obligationerna som inte har återköpts i samband med Återköpserbjudandet, givet att en emission av de Nya Obligationerna med en volym som även tillåter inlösen genomförs, i enlighet med obligationsvillkoren för Obligationerna. Obligationerna kommer i en förtida inlösen bli återköpta till ett pris motsvarande 100,00 procent av det nominella beloppet (plus upplupen och obetald ränta).

Bolaget har lämnat i uppdrag till Nordea att vara ensam arrangör och bookrunner i samband med en emission av de Nya Obligationerna samt dealer manager i Återköpserbjudandet. Walthon Advokater AB har utsetts till legal rådgivare.

Bilaga: Återköpsdokumentet (engelska).

Dealer Manager:

Nordea Bank Abp: +45 6161 2996, NordeaLiabilityManagement@nordea.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mia Arnhult, VD, 010-706 01 12, mia.arnhult@m2gruppen.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2021 kl. 14.00 CET.

M2 Asset Management AB (publ)

Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm
www.m2assetmanagement.se