• news.cision.com/
  • M2 Asset Management AB/
  • M2 Asset Management AB (publ) offentliggör information om emission av nya SEK obligationer och genomfört återköp av vissa SEK obligationer

M2 Asset Management AB (publ) offentliggör information om emission av nya SEK obligationer och genomfört återköp av vissa SEK obligationer

Report this content

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)


M2 Asset Management AB (publ) (“Bolaget” eller ”M2”) har framgångsrikt emitterat SEK 500 miljoner seniora ickesäkerställda obligationer inom ramen för Bolagets utestående obligationer med förfall i januari 2025 och med ISIN SE0016802854 (de ”Nya Obligationerna”). M2 avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Vidare offentliggör M2 idag information om genomfört återköp enligt erbjudande daterat 25 oktober 2021 till innehavare av Bolagets utestående icke-säkerställda obligationer med förfall den 25 januari 2022, ISIN SE0012038420 och med utestående volym om SEK 1 000 miljoner, varav Bolaget innehar SEK 444 miljoner (”Obligationerna”) att sälja sina Obligationer till Bolaget mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”).

Återköpserbjudandet gjordes enligt de bestämmelser och på de villkor som anges i ett separat återköpsdokument daterat 25 oktober 2021 (”Tender Information Document”), vilket är tillgängligt på Bolagets hemsida (https://m2assetmanagement.se).

Vid utgången av Återköpserbjudandet kl. 12:00 CEST den 28 oktober 2021 hade giltiga återköpsinstruktioner till ett sammanlagt belopp om SEK 60 miljoner i Obligationerna erhållits i enlighet med Återköpserbjudandet. Bolaget informerar härmed om att samtliga giltiga återköpsinstruktioner som erhållits i enlighet med Återköpserbjudandet kommer att godkännas för köp av Bolaget. Priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet är 100,25 procent av nominellt belopp. M2 kommer även att erlägga upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag upp till, och inklusive, likviddagen 4 november 2021.

Bolaget offentliggör härmed även att villkoren för den nya finansieringen (New Financing Conditions, såsom definierats i Tender Information Document) har uppfyllts.

Likvid för transaktionerna enligt Återköpserbjudandet kommer att hanteras genom sekundär handel hos Nordea Bank Abp (”Dealer Manager”). Alla innehavare som deltar i återköpet bör omedelbart koordinera bokningen av handeln med sina lokala kontaktpersoner.

För information om Återköpserbjudandet, vänligen kontakta Dealer Manager.


KONTAKTUPPGIFTER

Dealer Manager                                                                                     
Nordea Bank Abp                                                                                 
Email: nordealiabilitymanagement@nordea.com                                   

Bolaget
M2 Asset Management AB (publ)

Email: mia.arnhult@m2gruppen.se


Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober kl. 08.00 CEST.


VIKTIG INFORMATION
Detta pressmeddelande bör läsas tillsammans med Tender Information Document. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan till köp eller försäljning av värdepapper. Ej för distribution i eller till, eller till någon person som befinner sig i eller är bosatt i, USA, dess territorier och besittningar (inklusive Puerto Rico, Amerikanska Jungfruöarna, Guam, Amerikanska Samoa, Wake Islands och Nordmarianerna, varje stat i USA samt Columbiadistriktet) eller till någon amerikansk person (U.S. person, såsom definierats i Regulation S i United States Securities Act of 1933, i dess nuvarande lydelse, ”Securities Act”) eller någon jurisdiktion där utgivande, publicering eller distribution av detta dokument är förbjudet enligt lag. Obligationerna och de Nya Obligationerna har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt Securities Act eller enligt tillämplig värdepapperslagstiftning i någon stat eller annan jurisdiktion inom USA och får inte erbjudas, säljas eller levereras, direkt eller indirekt, i USA eller på uppdrag av eller till förmån för någon U.S. person. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att delta i Återköpserbjudandet i någon jurisdiktion i vilken, eller till någon person till eller från vilken det är förbjudet att göra ett sådant erbjudande eller att delta i Återköpserbjudandet enligt tillämplig värdepapperslagstiftning. Distribution av detta dokument i vissa jurisdiktioner (framförallt USA och Storbritannien) kan vara förbjudet enligt lag. Bolaget och Dealer Manager kräver att personer som erhåller exemplar av detta dokument informerar sig om och följer sådana restriktioner.

 

Prenumerera

Dokument & länkar