M2 Asset Management offentliggör erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Corem Property Group

Report this content

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare, i framförallt Australien, Brasilien, Filippinerna, Hongkong, Isle of Man, Kanada, Kina, Mexiko, Schweiz, Singapore, Thailand och USA (inkluderat District of Columbia) eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Pressmeddelande
26 januari 2021

M2 Asset Management AB (publ), org.nr 556559-3349, (”M2”) lämnade den 15 december 2020 ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Corem Property Group AB (publ), org.nr 556463-9440, (”Corem”) att överlåta samtliga sina stamaktier av serie A respektive B samt preferensaktier i Corem till M2. Såsom vederlag erbjöd M2 18,60 kronor för varje stamaktie av serie A respektive serie B och 322 kronor för varje preferensaktie i Corem som inte redan ägs av M2 (”Erbjudandet”). Corem har den 7 januari 2021 delat ut 5 kronor per preferensaktie varför vederlaget för preferensaktierna justeras till 317 kronor i enlighet med villkoren i budkommunikén den 15 december 2020.

Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Erbjudandehandlingen och anmälningssedel finns tillgängliga på M2:s webbplats (www.m2assetmanagement.se) och Swedbanks webbplats (www.swedbank.se/prospekt). Erbjudandehandlingen finns även tillgänglig på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Acceptperioden för Erbjudandet inleds den 27 januari 2021 och avslutas den 24 februari 2021.

Redovisningen av likvid beräknas påbörjas omkring den 3 mars 2021.

M2 förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för Erbjudandet. En eventuell förlängning av acceptperioden kommer inte att medföra en fördröjning av redovisningen av likvid till de aktieägare som redan accepterat Erbjudandet. Meddelande om sådan förlängning av acceptperioden för Erbjudandet kommer i så fall att offentliggöras genom pressmeddelande från M2 i enlighet med gällande lagar och regler.

Information om Erbjudandet

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 januari 2021, klockan 14.00.

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på www.m2assetmanagement.se. Samtliga förfrågningar om Erbjudandet riktas till: Rutger Arnhult, ordförande, mobil: +46(0)70-458 24 70, e-post: rutger.arnhult@m2gruppen.se.

M2 Asset Management AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

M2 Asset Management AB (publ)
Bredgränd 4, 111 30 Stockholm
Tel: 010-706 00 00
Org.nr: 556559-3349, säte Stockholm

Denna information är sådan information som M2 Asset Management AB är skyldigt att offentliggöra enligt LUA och Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 januari 2021 kl 14.00 (CET).

M2 i korthet

M2 är ett svenskt publikt investeringsföretag med fokus på fastigheter. M2:s affärsidé är att skapa långsiktig tillväxt genom att äga, förvalta och utveckla fastigheter i Sverige. Värdetillväxten kommer dels från direktägda fastigheter, dels från byggentreprenad- och projektutveckling samt från indirekt ägande via börsnoterade fastighetsbolag. M2 har även betydande innehav i ett antal icke fastighetsrelaterade bolag, exempelvis Footway Group.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas, registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Aktieägare som inte är bosatta eller har sitt säte i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning.

Följaktligen kommer inte och får inte detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen, anmälningssedeln och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet sändas per post eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till Australien, Brasilien, Filippinerna, Hongkong, Isle of Man, Kanada, Kina, Mexiko, Schweiz, Singapore, Thailand och USA (inkluderat District of Columbia) eller till något annat land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet (”Begränsad Jurisdiktion”). M2 kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i någon Begränsad Jurisdiktion genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i någon Begränsad Jurisdiktion och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från någon Begränsad Jurisdiktion. Varken erbjudandehandlingen eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till någon Begränsad Jurisdiktion.

Prenumerera

Dokument & länkar