Stort intresse för MAG Interactives notering på Nasdaq First North Premier – handel inleds idag

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

MAG Interactive AB (publ) (”MAG Interactive” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i erbjudandet av Bolagets aktier och noteringen på Nasdaq First North Premier (“Erbjudandet”). Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort, både bland institutionella investerare och bland allmänheten i Sverige.

Daniel Hasselberg, VD och medgrundare av MAG Interactive:

”Vi är mycket glada över allmänhetens och institutionella investerares stora intresse som visats för MAG Interactive under noteringsprocessen. Den starka efterfrågan i noteringen från både nordiska och internationella investerare bekräftar vår tro på vår strategi, vårt erbjudande samt vår potential. Detta är en viktig milstolpe för oss, och vi välkomnar alla nya ägare till fortsättningen på MAG Interactives resa.”

Erbjudandet i korthet

  • Priset i Erbjudandet har fastställts till 44 kronor per aktie, vilket innebär ett marknadsvärde för MAG Interactive efter Erbjudandets genomförande på cirka 1 158 miljoner kronor.
  • Erbjudandet omfattade totalt 11 345 461 aktier, varav 4 545 454 nya aktier emitterades av Bolaget. Återstående 6 800 007 aktier erbjöds av aktieägare i MAG Interactive (”Säljande Aktieägarna”). Erbjudandet av nya aktier tillför MAG Interactive en bruttolikvid om cirka 200 miljoner kronor och en nettolikvid om cirka 184 miljoner kronor.
  • För att täcka eventuell övertilldelning i anslutning till Erbjudandet har Säljande Aktieägarna beviljat Global Coordinator och Bookrunner (definieras nedan), en option att köpa ytterligare upp till 1 701 819 befintliga aktier (”Övertilldelningsoptionen”), motsvarande högst 15 procent av antalet aktier i erbjudandet.
  • Erbjudandet omfattar cirka 43,1 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, efter Erbjudandets genomförande. Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo motsvarar Erbjudandet 49,6 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, efter Erbjudandets genomförande.
  • Under förutsättning att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Erbjudandet att omfatta cirka 574 miljoner kronor.
  • Genom Erbjudandet har ankarinvesterarna – Didner & Gerge Fonder AB, Handelsbanken Fonder AB, RAM ONE AB, Chalex genom Chalex i Göteborg AB och Swedbank Robur Fonder AB (tillsammans ”Ankarinvesterarna”) – förvärvat aktier i linje med sina åtaganden om cirka 230 miljoner kronor, motsvarande 19,9 procent av Bolagets aktier efter Erbjudandets genomförande, vid antagande om att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.
  • Omedelbart efter genomförandet av Erbjudandet, förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer MAG Intereactives största aktieägare vara Playful Days AB (10,7%), NMO Invest AB (10,7%), Swedbank Robur Fonder AB (8,6%), Didner & Gerge Fonder AB (6,5%), Johan Persson (4,9%), Anders Larsson (4,9%), Handelsbanken Fonder AB (4,7%) och Fredrik Stenh (4,4%).
  • Handel i MAG Interactive-aktien på Nasdaq First North Premier inleds idag den 8 december 2017 under kortnamnet ”MAGI” och likviddag är den 12 december 2017.

Rådgivare

Danske Bank är Global Coordinator och Bookrunner (”Global Coordinator och Bookrunner”). Roschier är legal rådgivare till Bolaget och Hamilton är legal rådgivare till Global Coordinator och Bookrunner.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation enligt Artikel 7 i EU:s marknadsmissbruksförordning rörande MAG Interactive AB (publ). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 december 2017 kl. 08:00 CET.

 

Viktig information

Detta meddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Kopior av detta meddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jursidiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

De värdepapper som hänvisas till i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från registrering enligt Securities Act och i enlighet med tillämplig amerikansk värdepapperslagstiftning. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

Detta meddelande utgör marknadsföring och är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga ändringar däri och tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant hemmedlemsstat enligt detta direktiv, benämns "Prospektdirektivet"). Ett prospekt som är framtaget i enlighet med Prospektdirektivet kommer att publiceras, och kan, när det har publicerats, erhållas från Bolaget. Investerare bör inte teckna sig för värdepapper som hänvisas till i denna marknadsföring annat än på grundval av information som återfinns i prospektet.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet, är denna information endast avsedd för, och endast riktad till, kvalificerade investerare i en sådan medlemsstat, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, dvs. enbart sådana investerare som kan delta i Erbjudandet utan ett godkänt prospekt i den EES-medlemsstaten.

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) professionella investerare som omfattas av Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns tillsammans "relevanta personer"). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva värdepapperna ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller någon del av dess innehåll.

Detta meddelande innehåller vissa finansiella mått som inte utgör mått definierade enligt International Financial Reporting Standards (”IFRS”), inklusive vissa mått som ”Bidrag från försäljningsverksamheten”, ”Bidrag från försäljningsverksamheten marginal”, ”EBITDA”, ” EBITDA-marginal”, ”Fritt kassaflöde” och ”Cash conversion” vilka benämns ”icke IFRS finansiella mått”. Dessa icke IFRS-mått kompletterar IFRS-mått och bör inte betraktas som ett alternativ till IFRS-mått. Icke IFRS-mått har vissa begränsningar som analysverktyg och bör inte betraktas isolerat eller som alternativ till resultatmått herledda i enlighet med IFRS.

Frågor som diskuteras i detta meddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, "bedömer", ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, "vill", ”kommer”, ”ska”, ”bör”, ”enligt uppskattning”, ”är av uppfattningen”, ”får”, ”planerar”, ”potentiell”, ”beräknar”, ”prognostiserar”, ”såvitt man känner till” eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas. 

I samband med Erbjudandet eller försäljningen av värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande så kan Global Coordinator och Bookrunner komma att genomföra övertilldelning/stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepappren till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Stabiliseringsåtgärderna som syftar till att stödja aktiekursen kan vidtas från och med första dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North Premier, och under en efterföljande period om högst 30 kalenderdagar. Dessa stabiliseringstransaktioner kan genomföras till ett pris som inte överstiger det försäljningspris som fastställts i Erbjudandet och kan komma att genomföras på Nasdaq First North Premier, OTC-marknaden eller på annat sätt.

Stabiliseringsåtgärderna kan leda till att marknadspriset på aktierna når en nivå som inte är hållbar på lång sikt och som överstiger det pris som annars skulle råda på marknaden. Det faktum att stabiliseringsåtgärder kan vidtas innebär inte nödvändigtvis att dessa åtgärder kommer att vidtas. Vidtagna stabiliseringsåtgärder kan vidare när som helst avbrytas. Senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter att stabiliseringstransaktioner utförs ska Global Coordinator och Bookrunner offentliggöra att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Inom en vecka efter stabiliseringsperiodens utgång kommer Global Coordinator och Bookrunner offentliggöra huruvida stabilisering utfördes, det datum då stabilisering inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringsåtgärder genomfördes.. Eventuell stabilisering eller övertilldelning kommer att genomföras av Global Coordinator och Bookrunner i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Hasselberg, VD / daniel@maginteractive.com

Magnus Wiklander, CFO / magnus.wiklander@maginteractive.se

http://maginteractive.com/ / +46 8 644 35 40

Om oss

MAG Interactive är en mobilspelsutvecklare vars grundstenar är kreativitet och passion. Företaget har kontor i Stockholm och Brighton och strävar efter att skapa kvalitativa spel som får spelare att vilja ha mer. I en spelportfölj med över 200 miljoner nedladdningar har MAG Interactive spel, såsom Ruzzle, Quizkampen och Wordbrain, som under åren toppat listorna i både App Store och Google Play

Prenumerera

Dokument & länkar