Q 3 rapport

Bäste aktieägare! Tredje kvartalet har präglats av lägre intensitet jämfört med kvartal två. Detta beror dels på namnbytet som gav effekter under juli och halva augusti, men också på att vi drabbats av etikettproblem för Nexcite, som nu är lösta. En närmare beskrivning följer längre fram i rapporten. Ekonomisk information kvartal 3 I bifogad resultat- och balansräkning beskrivs det ekonomiska utfallet för årets första nio månader. Resultatet för första halvåret var 3,5 Mkr och omsättningen uppgick till 33,1 Mkr. Nedan en kort sammanställning över nyckeltalen för de första nio månaderna. - Intäkter för de nio första månaderna (jan - sept) uppgick till 42,6 Mkr - Resultat för de nio första månaderna (jan - sept) uppgick till 3,8 Mkr - Nettoresultat per aktie (jan - sept) uppgick till 0,38 kr - Aktiviteter under kvartal tre Kvartalet har dominerats av tre huvudaktiviteter; namnbytet från Niagara till Nexcite, fortsatt expansion på nya marknader samt introduktionen av Magic i USA. Var och en av dessa aktiviteter beskrivs separat i denna rapport. Vidare har vi också under kvartalet löst upp de kvarvarande rättsliga tvisterna som bolaget varit inblandat i. Namnbytet till Nexcite Den 16/7 genomfördes namnbytet från Niagara till Nexcite i USA och den 17/7 följde samma förändring på övriga marknader i världen. Namnbytet hade föregåtts av mycket intensivt arbete där ett antal varumärkesspecialister både i Sverige och USA var inblandade, detta till trots kände vi en viss osäkerhet om hur marknaden skulle mottaga förändringen. Vi blev positivt överraskade av de reaktioner vi fick. Utav alla de marknader som vi arbetar mot var det endast en som var negativ de övriga vände namnbytet till något positivt som skapat ytterligare publicitet kring produkten. Trots det positiva mottagandet av det nya namnet så innebar namnbytet minskad försäljning under ca två månader, från den dagen det stod klart för oss att vi måste byta namn, ca den 15/6 - 15/8 då det nya namnet verkligen implementerats. Detta har naturligtvis givit genomslag i både omsättningssiffrorna och i resultatet för perioden. Introduktionen av Magic i USA Den första stora leveransen av Magic till USA gjordes i juli och den har nu följts upp med ytterligare leveranser. Än så länge har försäljningen koncentrerats till området kring Detroit och Chicago där utfallet varit bra. Steg för ytterligare distributionstäckning har påbörjats där ett antal stora intressenter med rikstäckande distribution ingår. Etikettproblem, Nexcite I samband med att leveranserna av Nexcite påbörjades drabbades vår producent av problem vid appliceringen av etiketterna på Nexciteflaskorna. Problemet uppdagades inte under själva produktionen utan först när produkterna levererats till respektive marknad. Vid produktionen fanns inga synbara problem men pga av limkvalitet, dosering och maskininställningar uppstod en sammanklistringseffekt när flaskorna förpackats. Nexcite marknadsförs och säljs som en exklusiv produkt och följaktligen är finishen av stor vikt. Vi reagerade snabbt på våra partners signaler och har tillsammans med vår producent och leverantören av flaskor, lim och etiketter satt in alla tänkbara resurser för att eliminera problemet. Som med de flesta industriella processer tar det tid och mängden produkter som levererats och sålt under perioden har minskat pga detta. Både flaskor och etiketter har förändrats och därmed är nu problemet löst. Flaskor med fullgoda etiketter levereras nu till samtliga marknader. Under perioden har vår producent tagit ansvar för de reklamationer som inkommit, ersättningsprodukter har levererats kostnadsfritt till de drabbade marknaderna. Samtidigt har våra lokala distributörer etiketterat om flaskor med felaktiga etiketter lokalt. Dessa "gratisleveranser" har naturligtvis inneburit att vår försäljning blivit negativt påverkad. Tvister Under perioden har följande tvister lösts av Magic House och Zip Structure: Kapral, PM-Sälj, Varumärkestvisten och Vitalitet. Redan i halvårsrapporten berättade vi om att vi gjort en uppgörelse med Pfizer angående namnet på vår produkt Nexcite (tidigare Niagara). Därmed kvarstår inga rättsliga tvister i bolaget. Listning av bolaget Magic House aktier noterades den 8 oktober via Thenberg & Kinde Fondkommission på Göteborgs OTC-lista. Bolagets aktiekurs redovisas nu dagligen i bl a Svenska Dagbladet, Dagens Industri och på Thenberg & Kindes hemsida www.thenberg.se. Thenberg & Kinde går att nå på telefon 031-745 50 00 eller fax 031-711 22 31. Händelser i Norden Vi har planerat ett antal marknadsaktiviteter, mot konsument, för Magic i Sverige. Introduktionen av Magic Mind Booster är i gång och vår partner, Ancrona rapporterar stort intresse för produkten från handelsblocken. I Norge har vi skrivit ett Letter of Intent med en ny distributör som skall överta ansvaret för den norska marknaden fr o m den 1/1-02. På sikt ska denna distributör även introducera Nexcite i Norge. Vår nuvarande distributör fortsätter distributionen till den 31/12-01. Händelser i övriga Europa Under kvartal 3 har ett stort antal marknader i Europa bearbetats med bl a underlag för myndighetsgodkännande. Problemen med etiketterna för Nexcite har tyvärr försenat introduktionen av produkten på ett antal europeiska marknader. Under kvartal fyra kommer de första leveranserna att ske till ett antal marknader i Mellan- och Sydeuropa. Händelser i Sydamerika Vår partner i Bolivia har arbetat med att bygga upp ett distributionsnät i ett antal länder i Sydamerika och några stater i Mellanamerika. De utvalda distributörerna arbetar nu med att få myndighetsgodkännande i respektive land. Händelser i Mellanöstern Lanseringen av Magic fortsätter på nya marknader i Mellanöstern. Magic Mind Booster har blivit väl mottagen och introduktionen har medfört ökat hyllutrymme i butiker vilket är viktigt med tanke på den ökade konkurrensen. Händelser i Australien och Nya Zeeland Myndighetsgodkännandet för Nexcite i Australien är inte klart ännu. Det är svårt att avgöra hur utdragen denna process kan bli. Händelser i Asien Intresset för framför allt Nexcite har varit stort i Asien, men även för våra andra varumärken, i första skedet kommer Nexcite att introduceras för att sedan följas av någon av de andra produkterna. Den marknad som kommit längst är Sydkorea. Den första provleveransen har i dagarna följts upp av en betydligt större order som levereras under kvartal 4 (se bifogad pressrelease). Sammanfattning Tredje kvartalet har inte motsvarat våra förväntningar. Orsaken till detta är problemen med etiketterna på Nexciteflaskorna. Problemen är nu lösta och prognosen för kvartal fyra ser bra ut. Vi kommer att kunna avsluta året starkt och resultatet för helåret 2001 har alla förutsättningar att bli bra. Detta i kombination med möjligheterna som vi har framför oss på ett antal nya marknader gör att vi fortfarande ser framtiden an med stor tillförsikt. Framtida information Samtliga rapporter kommer i framtiden att offentliggöras via följande hemsidor; Waymaker (www.waymaker.se), Thenberg & Kinde (www.thenberg.se) och Magic House (magic-house.se). Vi ber dig som vill erhålla framtida rapporter från Magic House AB direkt via normal post eller e-post att fylla i bifogad blankett och skicka den till Magic House AB, Box 1515, 111 85 STOCKHOLM. Med vänlig hälsning Jonas Jaenecke Verkställande direktör Nästa rapport: 7 februari 2002. Bilagor till rapporten: Pressrelease Sydkorea Anmälningsblankett framtida rapporter Magic House AB (publ) 55 65 85-5946 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr Not 2001-01-01 2001-09-30 Nettoomsättning 42 671 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -30 248 Övriga externa kostnader -5 954 Personalkostnader -2 016 Avskrivningar -443 Rörelseresultat 4 010 Finansnetto -191 Resultat efter finansnetto 3 819 Magic House AB (publ) 55 65 85-5946 BALANSRÄKNING Belopp i tkr Not 2001-01-01 2001-09-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 4 763 Materiella anläggningstillgångar 177 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav - Andra långfristiga fordringar 4000 Summa anläggningstillgångar 8 940 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror 362 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 3 327 Övriga fordringar 697 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 896 4 920 Kassa och bank 2 164 Summa omsättningstillgångar 7 446 SUMMA TILLGÅNGAR 16 386 Magic House AB (publ) 55 65 85-5946 BALANSRÄKNING Belopp i tkr Not 2001-01-01 2001-09-30 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 844 Ej registrerat aktiekapital 1 500 Periodens resultat 3 819 6 163 Långfristiga skulder Banklån 2 000 Checkräkningskredit 154 2 154 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 4 474 Övriga skulder 93 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 502 8 069 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 16 386 Magic House AB (publ) 55 65 85-5946 KASSAFLÖDE Belopp i tkr Not 2001-01-01 2001-09-30 Kassaflöde före förändring av rörelsekapital och investeringar 4 262 Rörelsekapitalförändring 3 617 Kassaflöde från den löpande verksamheten 7 879 Investeringar netto -5 383 Kassaflöde efter investeringar 2 496 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -347 Periodens kassaflöde 2 149 Likvida medel vid periodens början 15 Likvida medel vid periodens slut 2 164 Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med dem som används i den senaste årsredovisningen. Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer. Pressmeddelande Magic House AB (publ) 2001-10-30 Magic House får första volymorder på Nexcite till Sydkorea. Efter omfattande konsumenttester och godkännandeförfaranden hos myndigheterna, har vår importör beställt sin första volymleverans till Korea. Intresset för den här typen av drycker är mycket stort i Asien. Framför allt för Nexcite eftersom produkten har fått mycket publicitet i olika medier. Franko som erhöll rätten att sälja och marknadsföra Nexcite i början av juli, ämnar att öka romantiken hos koreanska par. Drycken marknadsföres i exklusiva butiker och varuhus. VD Hank Jeong säger "Vi skall skapa en helt ny marknadsnisch. Det sydkoreanska folket kommer att bli mycket entusiastiska över Nexcite, den kommer att bli en lika stor succé här som I USA". Detta är det första steget i introduktionen av Nexcite på den intressanta asiatiska marknaden. Korea har ca. 46 000 000 invånare med bra levnadsstandard och stora grupper har mycket god köpkraft. Målsättningen är att ha hygglig marknadstäckning till jul. För ytterligare information, kontakta Jonas Jaenecke VD Tel 08-40 60 800 Magic House är noterat på Göteborgs OTC-lista. Magic House utvecklar varumärken och produkter inom segmentet Energidrycker, med inriktning att licensiera rättigheter till distributörer och producenter internationellt. Produkterna marknadsförs under varumärkena Magic, Nice samt Nexcite. Produkterna säljs bl.a. i Bolivia, Estland, Finland, Förenade Arabemiraten, Grekland, Island, Kuwait, Luxemburg, Norge, Ryssland, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, USA samt Västindien. Avtalsförhandlingar pågår på ett flertal nya marknader. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011107BIT01100/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011107BIT01100/bit0002.pdf

Om oss

Magic House affärsidé är att utveckla starka varumärken och produkter inom segmentet "Functional foods and drinks".

Dokument & länkar