Kallelse till årsstämma i Mälaråsen AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Mälaråsen AB (publ), org. nr 559059–8594, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 7 april 2021 klockan 13:00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Berzelii Park 9 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämman ska:

 • Dels vara införd i aktieboken fredagen den 26 mars 2021,
 • Dels senast tisdagen den 30 mars 2021 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Mälaråsen AB (publ), Att: Ingeborg Magnusson, c/o Pareto Business Management AB, Berzelii Park 9, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, eller e-post: ingeborg.magnusson@malarasen.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att

äga rätt att deltaga i stämman, omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren är införd i aktieboken per den 26 mars 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 26 mars 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och biträden m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på bolagets webbplats www.malarasen.se och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Aktieägare får medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare gjort anmälan härom enligt vad som är föreskrivet i denna kallelse.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 2 690 000 aktier, motsvarande 2 690 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman. För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se bolagets hemsida www.malarasen.se under rubriken ”Aktieägares personuppgifter” (som finns under avsnittet ”Investor relations” och rubriken ”Aktien”).

 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller flera justeringspersoner.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut angående:
  1. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  2. Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna.
  3. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 9. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor.
 10. Val av:
  1. Styrelse.
  2. Revisorer och eventuella revisionssuppleanter.
 11. Förslag till beslut avseende bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner.
 12. Förslag till beslut avseende ny bolagsordning.
 13. Stämmans avslutande.

Förslag om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen samt vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna (ärende 8 b)

Styrelsen föreslår att av tillgängliga vinstmedel om 198 853 085 kr utdelas ett belopp om 10 kr per aktie, innebärande en utdelning om totalt 26 900 000 kr. Utbetalning av utdelningen föreslås ske vid fyra tidpunkter under året med fyra lika stora delbetalningar. Detta innebär att vid varje delbetalning ska 2,50 kr per aktie betalas, således totalt 6 725 000 kr. Avstämningsdagar för betalning av utdelningen föreslås bli den 9 april 2021, 30 juni 2021, 30 september 2021 respektive 30 december 2021.

 

Val av ordförande vid stämman, fastställande av antal styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter, arvode till styrelsen och revisorerna samt val av styrelseledamöter och revisorer (ärende 2, 9 och 10)

Aktieägarna som representerar sammanlagt 36,44 % av aktierna och rösterna i bolaget, har lagt fram följande förslag till stämman.

 • Advokaten Fredrik Lundén föreslås väljas till ordförande vid årsstämman (ärende 2).
 • Antalet styrelseledamöter ska vara fem (ärende 10).
 • Styrelsearvode ska utgå med totalt 550 000 kr för tiden intill slutet av nästa årsstämma, varav 150 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 100 000 kr ska utgå till var och en av övriga ledamöter. Ersättning ska vidare kunna utgå enligt räkning för särskilda insatser (konsulttjänster m.m.) av ledamöter inom deras respektive kompetensområde, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts av styrelseordföranden eller av två styrelseledamöter (ärende 9).
 • Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 9).
 • Föreslås omval av Henrik Viktorsson, Robin Englén, Christian Krüeger, Mikael Igelström samt Clara de Château till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Henrik Viktorsson föreslås väljas till styrelsens ordförande (ärende 10).
 • Omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (ärende 10).

Förslag till beslut avseende bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner (ärende 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i bolaget. Emission ska ske till marknadsmässig teckningskurs och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier som motsvarar 20 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tiden för årsstämman 2021. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att finansiera förvärv av fastigheter eller fastighetsbolag, eller del av fastighet eller fastighetsbolag, eller för att finansiera investeringar i nya eller befintliga fastigheter och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket. För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Förslag till beslut avseende ny bolagsordning (ärende 12)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta ny bolagsordning med anledning av nya lagregler som trätt ikraft avseende avstämningsdag, införa en ny § 10 med möjlighet för styrelsen att samla in fullmakter samt besluta om poströstning inför bolagsstämma samt ändring av lagnamn. Den nya § 10 innebär att efterföljande paragrafnumrering ändras så att nuvarande § 10 blir § 11 osv. De föreslagna förändringarna från existerande bolagsordning är som följer:
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 9 Rätt att deltaga i bolagsstämmaDen som upptagits som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman har rätt att efter anmälan enligt nedan deltaga i stämman. För att få deltaga i stämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke. § 9 Rätt att deltaga i bolagsstämmaFör att få deltaga i stämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.
§ 10 Fullmaktsinsamling och poströstningStyrelsen äger rätt att samla in fullmakter i enlighet med det förfarande som beskrivs i 7 kap. 4 § stycke 2 aktiebolagslagen (2005:551).Styrelsen äger rätt att inför bolagsstämma besluta om att aktieägare ska ha rätt att förhandsrösta per post före bolagsstämman.
§ 12 AvstämningsförbehållBolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument per 2016-08-11. § 13 AvstämningsförbehållBolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument per 2016-08-11.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att göra sådana smärre justeringar och förtydliganden av stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket. För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Dokumentation

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens förslag till vinstutdelning och därtill fogat motiverat yttrande samt förslag till ny bolagsordning i sin helhet finns tillgängliga senast från och med den 17 mars 2021 för bolagets aktieägare på bolagets adress, Mälaråsen AB (publ), c/o Pareto Business Management AB, P.O. Box 7415, 103 91 Stockholm, på bolagets webbplats www.malarasen.se och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Stockholm mars 2021

Mälaråsen AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt, Tel: +46 (0)8 402 51 05, ingeborg.magnusson@malarsen.se

Oskar Wigsén, Ekonomichef, Tel: +46 (0)8 402 53 82, oskar.wigsen@malarasen.se 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 mars 2021.

Mälaråsen i korthet

Mälaråsen AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger bilanläggningsfastigheter i Sollentuna, Stockholm, Uppsala och Sigtuna. Fastigheterna omfattar 33 864 kvadratmeter uthyrningsbar yta och är fullt uthyrda. Hyresgäst är Volvo Personvagnar som använder fastigheterna för deras verksamhet inom bilförsäljning, verkstad och däckhotell. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 5 oktober 2016. För mer information gällande Mälaråsen AB (publ), vänligen besök http://www.malarasen.se/.