Kommuniké från årsstämma den 28 mars 2018 i Mälaråsen AB (publ)

Report this content

Vid årsstämma den 28 mars 2018 i Mälaråsen AB (publ) fattades följande beslut:

  •  Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2017 intagna resultat- och balansräkningarna.
  •  Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om vinstutdelning enligt följande:

Av tillgängliga vinstmedel om 243 783 945 kronor, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 10 kronor per aktie, innebärande en utdelning om totalt 26 900 000 kronor. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma med fyra lika stora belopp. Det just sagda innebär att vid varje utbetalningstillfälle utbetalas 2,5 kronor per aktie, eller totalt 6 725 000 kronor. Det beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 3 april 2018, 29 juni 2018, 28 september 2018 respektive 28 december 2018.

  •  Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2017.
  •  Det beslutades att omvälja styrelseledamöterna Henrik Viktorsson, Christian Krüeger och Helena Johnson, intill slutet av nästa årsstämma. Johan Hedander avböjde omval. Nyval av Mikael Igelström som ordinarie styrelseledamot. Det beslutades även om omval av Henrik Viktorsson som styrelsens ordförande.
  •  Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 180 000 kr varav 60 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande och 40 000 kr ska utgå till var och en av de tre övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.
  •  Stämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Deloitte AB hade utsett auktoriserade revisorn Jan Palmqvist till huvudansvarig revisor.
  •  Det beslutades om ändring av bolagsordningen genom införande av en ny § 9 avseende anmälningsförfarande till bolagsstämma.

Styrelsen tackade avgående styrelseledamot Johan Hedander för sitt arbete.

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt

Mälaråsen AB (publ)

Tel: +46 (0)8 402 51 05

Ingeborg.magnusson@malarasen.se

Joachim Carlsson, VD Mälaråsen AB (publ)

Mälaråsen AB (publ)

Tel: +46 (0)8 402 53 92

Joachim.carlsson@paretosec.com

Informationen i detta pressmeddelande lämnades, enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 13:00 CET den 28 mars 2018.

Mälaråsen i korthet 

Mälaråsen AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger bilanläggningsfastigheter i Sollentuna, Stockholm, Uppsala och Sigtuna. Fastigheterna omfattar 33 864 kvadratmeter uthyrningsbar area och är fullt uthyrda. Hyresgäst är Upplands Motor som använder fastigheterna för deras verksamhet inom bilförsäljning, verkstad och däckhotell. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Aktietorget sedan den 5 oktober 2016. 

För mer information gällande Mälaråsen AB (publ), vänligen besök http://www.malarasen.se/ 

Prenumerera

Dokument & länkar