Delårsrapport januari – mars 2022

Report this content

Delårsrapport i sammandrag

 

  • Intäkterna uppgick till 162 221 (158 933) kkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 9 338 (15 236) kkr
  • Resultatet före skatt uppgick till 7 584 (15 397) kkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 5 748 (12 384) kkr
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,72 (1,55) kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -16 381 (8 336) kkr

 

 

Marknad och försäljning

Intäkterna uppgick under perioden januari - mars 2022 till 162 221 (158 933) kkr.

 

Resultat och ställning

Resultatet före skatt uppgick under perioden till 7 584 (15 397) kkr. Avkastningen på eget kapital uppgick till 8,3 (9,0) procent och soliditeten uppgick till 64,8 (63,9) procent. Resultatet per aktie uppgick till 0,72 (1,55) kr.

 

Varulager

Varulagret den 31 mars 2022 uppgick till 272 786 kkr jämfört med 195 420 kkr den 31 mars 2021. Den 31 december 2021 uppgick varulagret till 236 755 kkr.

 

Investeringar

Koncernens nettoinvesteringar under perioden januari - mars 2022 uppgick till 1 815 (685) kkr.

 

Finansiering och likviditet

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -16 381 (8 336) kkr. Likvida medel uppgick per 31 mars 2022 till 46 914 kkr jämfört med 117 296 kkr 31 mars 2021 och 72 959 kkr 31 december 2021. Beviljade, men ej utnyttjade, belopp på checkräkningskredit uppgick i koncernen till 45 000 (45 000) kkr den 31 mars 2022.

 

Personal

Antalet anställda i koncernen uppgick till 175 (175) personer den 31 mars 2022. Den 31 december 2021 var antalet anställda 173 personer.

 

Moderbolaget

Moderbolaget omsatte under perioden 137 171 (131 100) kkr. Resultatet efter finansiella poster var 6 703 (12 995) kkr.

  

 

Kumla den 26 april 2022

Malmbergs Elektriska AB (publ)

 

Johan Folke

Styrelseledamot och VD  

 

 

 

Årsredovisning och delårsrapport kan beställas från Malmbergs Elektriska AB (publ) i Kumla.

För mer information kontakta VD och koncernchef Johan Folke, tel 019-58 77 00.

 

 

Denna information är insiderinformation som Malmbergs Elektriska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2022 klockan 12.15 CET.

 

 

Malmbergs Elektriska AB (publ)    Box 144    692 23  Kumla    tel 019-58 77 00    Org nr 556556-2781     www.malmbergs.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar