Delårsrapport januari - september 2002

Report this content

Delårsrapport januari - september 2002 Perioden i sammandrag · Nettoomsättningen ökade med 3,8 procent till 249 473 (240 248) kkr · Resultatet efter finansiella poster ökade med 6,2 procent till 9 505 (8 947) kkr · Tidigare annonserade kostnadsbesparingsprogram är nu genomförda och beräknas få full effekt från och med årsskiftet Marknad och försäljning Under perioden januari - september 2002 steg Malmbergs nettoomsättning med 3,8 procent till 249 473 (240 248) kkr. Marknaden har utvecklats sämre än förväntat med undantag för Norge och Finland. För att möta den kraftiga nedgången i Danmark har särskilda åtgärder vidtagits. Även om koncernens nettoomsättning har ökat under september och framför allt under oktober, är det ändå mycket som talar för att en stadig förbättring kommer att ske först under 2003. Resultat och ekonomisk ställning Resultatet efter finansiella poster ökade, i jämförelse med motsvarande period 2001, med 6,2 procent till 9 505 (8 947) kkr. Soliditeten minskade till 50,2 (51,6) procent och avkastningen på eget kapital uppgick till 8,6 (14,9) procent. Tidigare annonserade kostnadsbesparingsprogram har nu genomförts och beräknas få full effekt från och med årsskiftet. Målet är att uppnå en vinstmarginal på 8 - 10 procent. Varulager Varulagret den 30 september 2002 uppgick till 86 992 kkr jämfört med 90 647 kkr 30 september 2001. Den 31 december 2001 uppgick varulagret till 83 829 kkr. En produktöversyn är under genomförande för att bl.a. optimera varulagret inom koncernen. I syfte att minska våra satellitlager och det totala varulagret och samtidigt erbjuda en högre servicegrad sker en omfattande tillbyggnad av centrallagret i Kumla. Den tillbyggda delen av lagret har tagits i bruk under oktober månad. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar under perioden januari - september 2002 uppgick till 13 654 (5 789) kkr. Den kraftiga ökningen är helt och hållet en effekt av tillbyggnaden av centrallagret i Kumla. Finansiering och likviditet Periodens kassaflöde uppgick till -2 884 (-19 320) kkr. Exkluderas investeringsverksamheten uppgick kassaflödet till 1 343 (-16 330) kkr. Ambitionen är att genom nya administrativa system och det tillbyggda centrallagret ytterligare väsentligt förbättra kassaflödet. Likvida medel uppgick per 30 september 2002 till 15 500 kkr jämfört med 9 064 kkr 30 september 2001. Den 31 december 2001 uppgick likvida medel till 18 384 kkr. Av beviljad checkkredit på 19 246 kkr uppgick outnyttjat belopp till 9 875 kkr per 30 september 2002. Personal Antalet anställda i koncernen uppgick per 30 september 2002 till 121 (128) personer. Den 31 december 2001 var antalet anställda 132 personer. Moderbolaget Moderbolaget omsatte under perioden 9 868 (8 565) kkr. Resultatet efter finansiella poster var 11 358 (4 434) kkr. Inga investeringar gjordes under perioden. Redovisningsprinciper Koncernens delårsrapport har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Kumla den 5 november 2002 Malmbergs Elektriska AB (publ) Jan Folke Verkställande direktör Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Kommande informationstillfällen Bokslutskommuniké 2002 25 feb 2003 Årsredovisning 2002 april 2003 Årsredovisning och delårsrapporter kan beställas från Malmbergs Elektriska AB:s huvudkontor i Kumla. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/05/20021105BIT00310/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/05/20021105BIT00310/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar