Halvårsrapport januari – juni 2018

Halvårsrapport i sammandrag

  • Intäkterna uppgick till 290 157 (300 912) kkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 25 533 (22 862) kkr
  • Resultatet före skatt uppgick till 26 495 (21 631) kkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 20 678 (16 723) kkr
  • Resultatet per aktie uppgick till 2,58 (2,09) kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 466 (-4 748) kkr
      

Marknad och försäljning
Intäkterna uppgick under perioden januari - juni 2018 till 290 157 (300 912) kkr.

Resultat och ställning
Resultatet före skatt uppgick under perioden till 26 495 (21 631) kkr. Avkastningen på eget kapital uppgick till 16,5 (27,2) procent och soliditeten uppgick till 73,4 (70,2) procent. Resultatet per aktie uppgick till 2,58 (2,09) kr.

Varulager
Varulagret den 30 juni 2018 uppgick till 198 905 kkr jämfört med 215 503 kkr den 30 juni 2017. Den 31 december 2017 uppgick varulagret till 201 012 kkr.

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar under perioden januari - juni 2018 uppgick till 2 445 (666) kkr.

Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 466 (-4 748) kkr. Likvida medel uppgick per 30 juni 2018 till 47 496 kkr jämfört med 42 197 kkr 30 juni 2017 och 93 854 kkr 31 december 2017. Beviljade, men ej utnyttjade, belopp på checkräkningskredit uppgick i koncernen till 45 000 (45 000) kkr den 30 juni 2018.

Personal
Antalet anställda i koncernen uppgick till 157 (163) personer den 30 juni 2018. Den 31 december 2017 var antalet anställda 161 personer.

Moderbolaget
Moderbolaget omsatte under perioden 232 822 (240 641) kkr. Resultatet efter finansiella poster var 21 510 (14 488) kkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga händelser har inträffat efter periodens utgång som väsentligt påverkat denna rapport.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Malmbergs bedömer att den operativa risken på marknaden inte väsentligt kommer att förändras. Malmbergs har en fortsatt bra kontroll över sina utestående krediter, stabila leverantörer, men fortsatt försiktighet avseende kreditgivning samt fokus på internationella valuta- och råvaruförändringar är påkallad. I Malmbergs årsredovisning 2017, sid 32, finns en beskrivning av koncernens riskhantering.

Transaktioner med närstående
Avtal finns med Qontrol Business Intelligence Folke AB om inköp av IT-tjänster. Bolaget ägs av Pernilla Folke som är styrelseledamot och aktieägare i moderbolaget. Avtalet bedöms som marknadsmässigt och inköpta tjänster uppgick till - (500) kkr under perioden januari-juni 2018. Den utgående skulden till Qontrol Business Intelligence Folke AB uppgår till - (250) kkr. Varor för 323 (-) kkr har under samma period köpts in från Carlheim danish design group AB. Inköpen bedöms ha skett till marknadsmässiga villkor. Den utgående skulden uppgår till - (-) kkr. Carlheim danish design group AB ägs av Pernilla Folke tillsammans med närstående Anders Folke. För information om närståenderelationer, se årsredovisningen för 2017, sid 50.

Redovisningsprinciper
Halvårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med ÅRL och IAS 34. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RFR 2.De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med räkenskapsåret som slutade 31 december 2017 med undantag av nya eller reviderade standarder som tillämpas från den 1 januari 2018. De nya redovisningsstandarder som finns beskrivna på sid 44 i årsredovisningen 2017 har ej haft någon effekt på de finansiella rapporterna och presenterade jämförelsesiffror för 2017 har ej behövts räknas om utan baseras på tidigare års principer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Kumla den 22 augusti 2018
Malmbergs Elektriska AB (publ)
   

Denna halvårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Årsredovisning och halvårsrapport kan beställas från Malmbergs Elektriska AB (publ) i Kumla.
För mer information kontakta VD och koncernchef Johan Folke, tel 019-58 74 04.
    

Informationen i denna rapport är sådan som Malmbergs Elektriska AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2018 klockan 12.15 (CET).

Taggar:

Om oss

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och England. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar