Halvårsrapport januari – juni 2020

Report this content

Halvårsrapport i sammandrag

  • Intäkterna uppgick till 284 852 (282 808) kkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 11 055 (12 808) kkr
  • Resultatet före skatt uppgick till 8 401 (12 505) kkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 6 547 (9 940) kkr
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,82 (1,24) kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 31 445 (1 532) kkr

Marknad och försäljning
Intäkterna uppgick under perioden januari - juni 2020 till 284 852 (282 808) kkr.

Resultat och ställning
Resultatet före skatt uppgick under perioden till  8 401 (12 505) kkr. Avkastningen på eget kapital uppgick till 10,6 (10,3) procent och soliditeten uppgick till 58,7 (61,8) procent. Resultatet per aktie uppgick till 0,82 (1,24) kr.

Varulager
Varulagret den 30 juni 2020 uppgick till 201 082 kkr jämfört med 193 821 kkr den 30 juni 2019. Den 31 december 2019 uppgick varulagret till 214 460 kkr.

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar under perioden januari - juni 2020 uppgick till 4 503 (3 465) kkr.

Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 31 445 (1 532) kkr. Likvida medel uppgick per 30 juni 2020 till 88 538 kkr jämfört med 42 722 kkr 30 juni 2019 och 78 720 kkr 31 december 2019. Beviljade, men ej utnyttjade, belopp på checkräkningskredit uppgick i koncernen till 75 000 (45 000) kkr den 30 juni 2020.

Personal
Antalet anställda i koncernen uppgick till 173 (167) personer den 30 juni 2020. Den 31 december 2019 var antalet anställda 170 personer.

Moderbolaget
Moderbolaget omsatte under perioden 235 913 (235 589) kkr. Resultatet efter finansiella poster var 6 647 (8 947) kkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga händelser har inträffat efter periodens utgång som väsentligt påverkat denna rapport.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Malmbergs bedömer att den operativa risken på marknaden inte väsentligt kommer att förändras. Malmbergs har en fortsatt bra kontroll över sina utestående krediter, stabila leverantörer, men fortsatt försiktighet avseende kreditgivning samt fokus på internationella valuta- och råvaruförändringar är påkallad. I Malmbergs årsredovisning 2019, sid 45, finns en beskrivning av koncernens riskhantering.

Transaktioner med närstående
Transaktioner med närstående har skett i samma omfattning som tidigare och samma principer har tillämpats som beskrivs i årsredovisningen för 2019.

Redovisningsprinciper
Halvårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med ÅRL och IAS 34. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RFR 2. De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med räkenskapsåret som slutade 31 december 2019 med undantag av nya eller reviderade standarder som tillämpas från den 1 januari 2020. Inga nya IFRS eller IFRIC-tolkningar med tillämpning från 2020 eller senare väntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen.

Covid-19
Världshälsoorganisationen (WHO) beslutade den 11 mars att utbrottet av Coronaviruset (Covid-19) ska klassificeras som en pandemi. Spridningen av Coronaviruset har satt rejäla avtryck i världsekonomin och Sverige är inget undantag. Flera länder har stängt sina gränser. Styrelsen, tillsammans med företagsledningen, har särskilt beaktat hur effekterna av Covid-19 utbrottet kan komma att påverka bolagets framtida utveckling och risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt. Malmbergs märker av en viss påverkan men vi kan i dagsläget inte bedöma effekterna av Covid-19.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Kumla den 27 augusti 2020
Malmbergs Elektriska AB (publ)

Johan Folke
Styrelseledamot och VD                                                                                                                 

Årsredovisning och halvårsrapport kan beställas från Malmbergs Elektriska AB (publ) i Kumla.
För mer information kontakta VD och koncernchef Johan Folke, tel 019-58 77 00.

Denna information är insiderinformation som Malmbergs Elektriska AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020 klockan 14.30 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar