Kallelse till årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Malmbergs Elektriska AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 april 2018, klockan 13.00 i Malmbergs lokaler, Västra Bangatan 54, Kumla. Årsstämman inleds med en lättare förtäring. Efter årsstämman är det visning av lokalerna för intresserade.

Anmälan
För att få rätt att deltaga i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 12 april 2018, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 12 april 2018, klockan 16.00.

Anmälan om deltagande kan göras per post till Malmbergs Elektriska AB (publ), Box 144, 692 23 KUMLA, per telefon 019-58 77 10 Paula Barton eller e-post paula.barton@malmbergs.com

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuellt biträde vid stämman. Om deltagande sker med stöd av fullmakt skall denna insändas i god tid före årsstämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att få deltaga i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 12 april 2018.

Ärenden

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Eventuella frågor om verksamheten
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 14. Fastställande av arvoden till styrelse och revisionsbolag
 15. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
 16. Val av revisor
 17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 18. Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2019
 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya B-aktier
 20. Övriga frågor
  20.1 Beslutsfrågor skall anmälas till bolaget senast två veckor före stämman
      
 21. Stämmans avslutande

Valberedning
I enlighet med beslut på årsstämman 2017 har en valberedning inrättats bestående av Jan Folke (ordförande) och Björn Ogard.

Beslutsförslag

Punkt 2: Malmbergs valberedning föreslår att styrelsens ordförande, Björn Ogard, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 11: Styrelsen föreslår att utdelningen för verksamhetsåret 2017 blir kronor 5,00 per aktie. Avstämningsdag föreslås bli den 20 april 2018 och utdelningen beräknas då bli utbetald genom Euroclear Sweden AB den 25 april 2018.

Punkt 13, 14, och 15: Malmbergs valberedning föreslår:
att styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter valda av årsstämman och att inga suppleanter utses, att styrelsearvodet fastställs till kronor 960 000, att fördelas enligt följande: kronor 210 000 till styrelsens ordförande och kronor 150 000 vardera till övriga ordinarie ledamöter, som inte är anställda inom koncernen, att arvode till revisionsbolag utgår enligt löpande räkning.
Omval av styrelseledamöterna Johan Folke, Pernilla Folke och Conny Svensson. Nyval av Inger Carlsson, Anders Jegerfalk och Ulf Gejhammar. Björn Ogard föreslås bli omvald till styrelseordförande.

Punkt 16: Valberedningen föreslår omval av registrerade revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers AB som bolagets revisor. Om förslaget bifalles avser Öhrlings PricewaterhouseCoopers att utse auktoriserad revisor Gert-Ove Levinsson som huvudansvarig revisor.

Punkt 17: Med ledande befattningshavare avses de fem personer som utgör koncernledningen.
Förslaget till riktlinjer innebär följande: Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare skall utgöras av en väl avvägd kombination av fast lön, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning. Den sammanlagda ersättningen skall vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt vara baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och befattning, för att möjliggöra att rätt person kan rekryteras och behållas. Styrelsen får frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 18: Förslaget är att årsstämman beslutar att valberedningen inför årsstämman 2019 skall bestå av två representanter för ägarna. Sammansättningen av valberedningen är ett avsteg från kodens regelverk. Anledningen är att ägarförhållandena är enkla och koncentrerade. Valberedningen skall utse ordföranden inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter skall offentliggöras snarast möjligt därefter, dock senast sex månader före årsstämman 2019. Mandatperioden för den utsedda valberedningen skall löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. För det fall någon av valberedningens ledamöter avgår, skall valberedningen ha rätt att utse en annan representant att ersätta sådan ledamot. Valberedningen skall lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2019:
 
a)  Förslag till stämmoordförande
b)  Förslag till styrelse
c)  Förslag till styrelseordförande
d)  Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
e)  Förslag till revisionsbolag
f)  Förslag till arvode till revisionsbolag
g)  Förslag till regler för valberedningen inför årsstämman 2020.

Punkt 19: Styrelsen föreslår att årsstämman skall bemyndiga styrelsen, att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av nya B-aktier till ett totalt antal av maximalt 800 000.
Betalning för aktierna skall kunna ske kontant eller med villkor om kvittning eller apport.
Emissionerna skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för bolagets ägare. Styrelsens skäl för att föreslå avvikelse från företrädesrätten är, att styrelsen bedömer det vara till gagn för bolaget och aktieägarna att ge styrelsen möjlighet till eventuella tilläggsförvärv fram till årsstämman 2019.
Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar cirka 70 % av rösterna i bolaget avser att stödja ovanstående förslag.

Övrig information
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag.


Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 8 000 000 aktier, varav 800 000 A-aktier och 7 200 000 B-aktier, motsvarande sammanlagt 15 200 000 röster. A-aktier berättigar till tio röster och B-aktier till en röst. Uppgifterna avser förhållandena vid kallelsens utfärdande.

Årsredovisningen finns tillgänglig på Malmbergs kontor i Kumla samt på bolagets hemsida www.malmbergs.com senast från och med onsdagen den 28 mars 2018. Den sänds även via e-post eller i tryckt version till aktieägare som så önskar.

  Den fullständiga kallelsen bifogas och finns även tillgänglig på bolagets hemsida.

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och Hongkong. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Malmbergs Elektriska AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 mars 2018 klockan 11.00 (CET).

________________________________________________________________________________

Malmbergs Elektriska AB (publ)                               
Org nr: 556556-2781
Box 144 Tel: 019-58 77 00
692 23 Kumla 
Fax: 019-57 11 77
www.malmbergs.com
E-mail: info@malmbergs.com

Taggar: