Kallelse till årsstämma i Malmbergs Elektriska AB (publ)

Aktieägarna i Malmbergs Elektriska AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019, klockan 13.00 i Malmbergs lokaler, Västra Bangatan 54, Kumla. Årsstämman inleds med en lättare förtäring. Efter årsstämman är det visning av lokalerna för intresserade.

Anmälan
För att få rätt att deltaga i årsstämman måste aktieägare dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 17 april 2019, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 17 april 2019, klockan 16.00.

Anmälan om deltagande kan göras per post till Malmbergs Elektriska AB (publ), Box 144, 692 23 KUMLA, per telefon 019-58 74 10 Annsofie Andersson eller e-post annsofie.andersson@malmbergs.com

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuellt biträde vid stämman. Om deltagande sker med stöd av fullmakt ska denna insändas i god tid före årsstämman.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste för att få deltaga i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 17 april 2019.

Ärenden

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 9. Eventuella frågor om verksamheten
 10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 11. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
 14. Fastställande av arvoden till styrelse och revisionsbolag
 15. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
 16. Val av revisor
 17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 18. Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2020
 19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av nya B-aktier
 20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier
 21. Övriga frågor
  21.1 Beslutsfrågor ska anmälas till bolaget senast två veckor före stämman
 22. Stämmans avslutande

Valberedning
I enlighet med beslut på årsstämman 2018 har en valberedning inrättats bestående av Johan Folke (ordförande) och Björn Ogard.

Beslutsförslag

Punkt 2: Malmbergs valberedning föreslår att styrelsens ordförande, Björn Ogard, väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 11: Styrelsen föreslår att utdelningen för verksamhetsåret 2018 blir kronor 2,50 per aktie. Avstämningsdag föreslås bli den 29 april 2019 och utdelningen beräknas då bli utbetald genom Euroclear Sweden AB den 3 maj 2019.

Punkt 13, 14, och 15: Malmbergs valberedning föreslår:
att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter valda av årsstämman och att inga suppleanter utses, att styrelsearvodet fastställs till kronor 960 000, att fördelas enligt följande: kronor 210 000 till styrelsens ordförande och kronor 150 000 vardera till övriga ordinarie ledamöter, som inte är anställda inom koncernen, att arvode till revisionsbolag utgår enligt löpande räkning.
Omval av styrelseledamöterna Johan Folke, Pernilla Folke, Conny Svensson, Inger Carlsson, Anders Jegerfalk och Ulf Gejhammar. Björn Ogard föreslås bli omvald till styrelseordförande.

Punkt 16: Valberedningen föreslår omval av registrerade revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse-Coopers AB som bolagets revisor. Om förslaget bifalles avser Öhrlings PricewaterhouseCoopers att utse auktoriserad revisor Gert-Ove Levinsson som huvudansvarig revisor.

Punkt 17: Med ledande befattningshavare avses de fem personer som utgör koncernledningen.
Förslaget till riktlinjer innebär följande: Ersättningen till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare ska utgöras av en väl avvägd kombination av fast lön, pensionsförmåner och övriga förmåner samt villkor vid uppsägning. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt vara baserad på varje individs ansvar, roll, kompetens och befattning, för att möjliggöra att rätt person kan rekryteras och behållas. Styrelsen får frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 18: Förslaget är att årsstämman beslutar att valberedningen inför årsstämman 2020 ska bestå av två representanter för ägarna. Sammansättningen av valberedningen är ett avsteg från kodens regelverk. Anledningen är att ägarförhållandena är enkla och koncentrerade. Valberedningen ska utse ordföranden inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras snarast möjligt därefter, dock senast sex månader före årsstämman 2020. Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. För det fall någon av valberedningens ledamöter avgår, ska valberedningen ha rätt att utse en annan representant att ersätta sådan ledamot. Valberedningen ska lägga fram förslag i följande frågor för beslut till årsstämman 2020:

a) Förslag till stämmoordförande
b) Förslag till styrelse
c) Förslag till styrelseordförande
d) Förslag till styrelsearvoden, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen
e) Förslag till revisionsbolag
f)  Förslag till arvode till revisionsbolag
g) Förslag till regler för valberedningen inför årsstämman 2021.

Punkt 19: Styrelsen föreslår att årsstämman ska bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, besluta om emission av nya B-aktier till ett totalt antal av maximalt 800 000.

Betalning för aktierna ska kunna ske kontant eller med villkor om kvittning eller apport.

Emissionerna ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för bolagets ägare. Styrelsens skäl för att föreslå avvikelse från företrädesrätten är, att styrelsen bedömer det vara till gagn för bolaget och aktieägarna att ge styrelsen möjlighet till eventuella tilläggsförvärv fram till årsstämman 2020.

Punkt 20: Styrelsen föreslår att årsstämman ska bemyndiga styrelsen att i syfte att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalstruktur till bolaget kapitalbehov, ge styrelsen bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier på börs eller annan reglerad marknadsplats. Återköp får ske i sådan omfattning att det egna aktieinnehavet uppgår till högst 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Bolaget har underrättats om att aktieägare som representerar cirka 70 procent av rösterna i bolaget avser att stödja ovanstående förslag.
    
   
Behandling av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

   
   
Övrig information
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 8 000 000 aktier, varav 800 000 A-aktier och 7 200 000 B-aktier, motsvarande sammanlagt 15 200 000 röster. A-aktier berättigar till tio röster och B-aktier till en röst. Uppgifterna avser förhållandena vid kallelsens utfärdande.

Årsredovisningen finns tillgänglig på Malmbergs kontor i Kumla samt på bolagets hemsida www.malmbergs.com senast från och med torsdagen den 4 april 2019. Den sänds även via e-post eller i tryckt version till aktieägare som så önskar.

Kumla i mars 2019

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Styrelsen
    
  
Den fullständiga kallelsen bifogas och finns även tillgänglig på bolagets hemsida.

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och Hongkong. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på NASDAQ OMX Stockholm.

Taggar:

Om oss

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och England. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på OMX Nordiska Börs i Stockholm.