Försäljning av Mandamus Karlstadbestånd

FÖRSÄLJNING AV MANDAMUS KARLSTADBESTÅND Mandamus har tecknat avtal avseende försäljning av Mandamus fastighetsbestånd i Karlstad till Klövern AB. Beståndet består av ca 41 200 kvm kommersiella areor fördelade på 11 fastigheter. Avtalet är villkorat av att Klövern AB erhåller finansiering. Mandamus erhåller 168 Mkr kontant och 5.538.460 B-aktier i Klövern AB, som vid börskurs 11 kr per aktie, senaste avslut per 27 juni 2003, är värda cirka 61 Mkr. Detta motsvarar en köpeskilling på 229 Mkr. Klövernaktierna förvärvas genom apportemission. För att göra affären oberoende av börskursen i Klövern AB har Mandamus förvärvat en säljoption samt utfärdat en köpoption avseende ovan nämnda Klövernaktier. Upphandlingen av optionslösningen har skett i konkurrens. Bästa anbud lämnades av Akelius Kontor AB som har förbundit sig att köpa aktierna till en kurs om lägst 11 kr per aktie. Överstiger börskursen för B-aktier i Klövern 11 kronor när optionen utnyttjas skall istället denna kurs erläggas. Mandamus har förbundit sig att sälja aktierna till Akelius Kontor AB på motsvarande villkor. Sälj- respektive köpoptionen kan utnyttjas från och med den 15 augusti till och med den 22 augusti 2003. Mandamus skyldigheter enligt köpoptionen är villkorade av att Klövernaktierna levereras till Mandamus i enlighet med avtalet med Klövern AB. Ovan nämnda Klövernaktier motsvarar 9,1 procent av aktierna och 5,9 procent av rösterna i bolaget baserat på 60.870.130 aktier, dvs det antal aktier som finns i Klövern AB efter genomförda emissioner per 1 augusti 2003. Mandamus äger idag inga aktier i Klövern AB. Detta meddelande är även avsett som flaggningsmeddelande. Affären ger en avyttringsvinst på cirka 10 Mkr. Klövern AB tillträder fastigheterna per den 1 augusti 2003. Kommentar från Mandamus tf VD Anders Silverbåge Karlstad har varit på vår säljlista länge. Därför känns det bra att vi nu lyckats teckna ett avtal om försäljningen. Karlstadsförsäljningen är ett led i att ytterligare koncentrera vårt fastighetsbestånd till bostäder. Frågor Ev frågor besvaras av Anders Silverbåge på tfn. 0709-118555 eller e-post anders.silverbage@mandamus.se. Mandamus är ett fastighetsbolag som ska långsiktigt äga, utveckla och förvalta bostadsfastigheter med hög direktavkastning främst inom tillväxtområden i södra och mellersta Sverige. Mandamus har fastigheter till ett bokfört värde om cirka 5.700 Mkr med årliga hyresintäkter om cirka 900 Mkr. Mandamus Fastigheter AB (publ) Org nr 556549-6360 Box 12 171 18 Solna 08-566 130 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00650/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00650/wkr0002.pdf

Om oss

Mandamus är ett fastighetsbolag som skall äga, utveckla och förvalta fastigheter i ett antal prioriterade orter i södra och mellersta Sverige. Andelen bostäder skall vara hög.

Dokument & länkar