Mandamus Bokslutskommuniké 2002

Bokslutskommuniké 2002 · Resultatet före skatt uppgick till 73 Mkr (188). Resultatförsämringen beror till största delen på nedskrivningar av fastigheter med 64 Mkr, förlust vid fastighetsförsäljning och andra kostnader av engångskaraktär. · Förvaltningsresultatet uppgick till 148 Mkr (148), vilket är sämre än tidigare lämnad prognos. Fjärde kvartalets förvaltningsresultat uppgick till 17 Mkr (34). · Genomförd fastighetsvärdering vid årsskiftet visar ett marknadsvärde om 7.070 Mkr (6.500). Den faktiska värdeökningen under 2002 (rensat från förvärv, investeringar och avyttringar) uppgick till 7 procent. · Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 2,44 kr (7,38) och substansvärdet per aktie beräknas uppgå till 114 kr (96). · Till följd av ökade underhållsinsatser under 2003 prognosticeras förvaltningsresultatet att minska till cirka 130 Mkr (148). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/06/20030206BIT00580/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/06/20030206BIT00580/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Mandamus är ett fastighetsbolag som skall äga, utveckla och förvalta fastigheter i ett antal prioriterade orter i södra och mellersta Sverige. Andelen bostäder skall vara hög.

Dokument & länkar