Mandamus Revisionsberättelse 2002

PRESSMEDDELANDE FRÅN MANDAMUS FASTIGHETER AB (PUBL) Solna den 28 mars 2003 Mandamus har idag tagit del av revisorernas revisionsberättelse för räkenskapsåret 2002. Stockholmsbörsens noteringsavtal stadgar att en oren revisionsberättelse omedelbart skall offentliggöras. "Revisionsberättelse Till bolagsstämman i Mandamus Fastigheter AB (publ) Org nr 556549-6360 Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Mandamus Fastigheter AB (publ) för år 2002. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen samt disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen. Styrelsen har vid sammanträde 2002-12-12 beslutat avskeda verkställande direktören med verkan från och med 2003-01-01. Det har framgått av kallelsen till sammanträdet att ärendet ej utgjorde punkt på utsänd dagordning. Styrelsen har inte genomfört den i arbetsordningen föreskrivna utvärderingen av verkställande direktören eller utvärderat de ekonomiska konsekvenserna av beslutet för bolaget. Beslutet har således fattats utan att styrelseledamöterna haft ett tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet och är därmed fattat i strid med 8 kap. § 18 andra stycket aktiebolagslagen. Styrelseledamöterna Leif Zetterberg och Björn Hall har reserverat sig mot beslutet med hänvisning bland annat till nämnda lagrum. Beslutet kan vidare ha orsakat bolaget skada motsvarande i vart fall de merkostnader som beslutet medfört, vilket kan medföra ersättningsskyldighet för de styrelseledamöter som fattat beslutet. Vi avstyrker att bolagsstämman beviljar Anders Glansk, Sievert Larsson och Hans Selling ansvarsfrihet. Vi tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelseledamöterna Leif Zetterberg och Björn Hall och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 27 mars 2003 Stefan Holmström Per Gustafsson Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor" Kommentar från Mandamus ordförande Leif Zetterberg Redan när styrelsemajoriteten fattade beslutet att säga upp Anders Johansson klargjorde jag och styrelseledamoten Björn Hall att detta var i strid med gällande regler. Något vi också utvecklade i vår gemensamma reservation. Att beslutet dessutom åsamkat bolaget merkostnader på 6 Mkr gör inte saken bättre. Kommentar från Mandamus tf VD Anders Silverbåge Revisorernas kritik riktar sig inte mot bolagets sätt att bedriva verksamheten eller dess sätt att sköta räkenskaperna. I övrigt har jag ingen anledning att kommentera styrelsens arbete. Frågor Ev frågor besvaras av Leif Zetterberg, på tel. 08-787 54 69 eller e-post leif.zetterberg@lrf.se, Anders Silverbåge på tfn. 08-566 130 00 eller e- post anders.silverbage@mandamus.se. Mandamus är ett fastighetsbolag som ska långsiktigt äga, utveckla och förvalta bostadsfastigheter med hög direktavkastning främst inom tillväxtområden i södra och mellersta Sverige. Mandamus har fastigheter till ett bokfört värde om cirka 5.800 Mkr med årliga hyresintäkter om cirka 900 Mkr. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/28/20030328BIT00090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/28/20030328BIT00090/wkr0002.pdf

Om oss

Mandamus är ett fastighetsbolag som skall äga, utveckla och förvalta fastigheter i ett antal prioriterade orter i södra och mellersta Sverige. Andelen bostäder skall vara hög.

Dokument & länkar