Mandamus styrelse rekommenderar LRF:s bud

Mandamus styrelse rekommenderar LRF:s bud Styrelsen i Mandamus Fastigheter AB (publ) ("Mandamus") har tagit del av det erbjudande ("Erbjudandet") som Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag (publ) lämnade i ett pressmeddelande den 20 mars 2003 genom ett helägt dotterbolag, att förvärva samtliga aktier i Mandamus. I styrelsens handläggning med anledning av Erbjudandet har inte styrelsens ordförande Leif Zetterberg, tillika VD i LRF, deltagit. Styrelsen i Mandamus har utvärderat Erbjudandet och har därvid anlitat Leimdörfer Kapitalmarknad AB ("Leimdörfer") för att uttala sig om huruvida Erbjudandet är skäligt från en finansiell utgångspunkt. Utvärderingen av Erbjudandet föranleder styrelsen att avge följande utlåtande. Erbjudandet innebär att aktieägarna erbjuds att avyttra sina aktier i Mandamus mot ett kontant vederlag om 84 kronor. Leimdörfers bedömning är, grundat på en avvecklingsvärdering och en kassaflödesvärdering, att värdet av Mandamus inte signifikant överstiger Erbjudandets värde. Leimdörfer har i sitt värderingsutlåtande noterat att budpremien är låg i förhållande till de offentliga förvärv av fastighetsbolag noterade på Stockholmsbörsen som genomförts under åren 1996-2002. Samtidigt framhålls att Mandamus, inklusive budpremien, haft den högsta totalavkastningen av fastighetsbolagen under det senaste året. Slutligen har Leimdörfer gjort bedömningen att sannolikheten för att en finansiell investerare ska lägga ett högre bud är begränsad. Sammantaget är det Leimdörfers uppfattning per den 9 april 2003 att Erbjudandet är skäligt ur finansiell synpunkt. Leimdörfers fairness opinion finns återgiven i sin helhet, som en bilaga till detta pressmeddelande. Mot bakgrund av ovanstående är det även styrelsens bedömning att Erbjudandet är skäligt. Styrelsen rekommenderar därför aktieägarna i Mandamus att acceptera Erbjudandet. Stockholm den 9 april 2003 Mandamus Fastigheter AB (publ) Styrelsen Frågor Eventuella frågor besvaras av VD, Anders Silverbåge tfn. 08-566 130 00, e-mail anders.silverbage@mandamus.se eller styrelseledamoten Björn Hall 0708-16 44 27. Mandamus är ett fastighetsbolag som skall långsiktigt äga, utveckla och förvalta bostadsfastigheter med hög direktavkastning främst inom tillväxtområden i södra och mellersta Sverige. Mandamus har fastigheter till ett bokfört värde om cirka 5 700 Mkr med årliga hyresintäkter om cirka 900 Mkr. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030410BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/10/20030410BIT00130/wkr0002.pdf Bilaga

Om oss

Mandamus är ett fastighetsbolag som skall äga, utveckla och förvalta fastigheter i ett antal prioriterade orter i södra och mellersta Sverige. Andelen bostäder skall vara hög.

Dokument & länkar