Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000

Report this content

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000 * Fortsatt positiv utveckling av det löpande förvaltningsresultatet, vilket uppgick till 113 Mkr (92) och var 23 procent bättre än föregående år. * Tredje kvartalet visar det klart bästa förvaltningsresultatet hittills för ett enskilt kvartal med 53 Mkr (45). * Resultatet före skatt uppgick till 180 Mkr (153), varav 62 Mkr (48) utgjordes av vinster från fastighetsförsäljningar. * Resultatet per aktie efter schablonskatt uppgick till 6,40 kr (5,35). * Arbetet med att koncentrera och renodla fastighetsbeståndet har fortsatt och under perioden har 69 fastigheter avyttrats för totalt 351 Mkr med en genomsnittlig avyttringsvinst på drygt 21 procent. * Inriktningen av verksamheten mot tillväxtområden fortsätter och den 1 juli tillträdde Mandamus fyra bostadsfastigheter med 590 lägenheter i Åkersberga i Storstockholmsområdet. Andelen fastigheter inom tillväxtområden uppgår nu till 65 procent av fastighetsbeståndets bokförda värde. * Årsprognosen höjs med 45 Mkr till cirka 200 Mkr före skatt. Prognostiserat resultat efter schablonskatt uppgår till 7,10 kr per aktie (9,80). Mandamus är ett fastighetsbolag som skall äga, utveckla och förvalta fastigheter med god direktavkastning och låg risk. Fastighetsbeståndet skall huvudsakligen finnas inom tillväxtområden i södra och mellersta Sverige. Andelen bostäder skall vara lägst 80 %. VERKSAMHETEN JANUARI -SEPTEMBER 2000 Fortsatt renodling mot bostäder och ökad inriktning mot tillväxtområden Mandamus fortsätter att inrikta verksamheten mot bostadsfastigheter med tyngdpunkt inom starka tillväxtområden. Vid utgången av september fanns 65 procent av Mandamus fastighetsbestånd inom tillväxtområdena Stockholm, Göteborg, Malmö/Lund och Halmstad. Denna koncentration och förädling av verksamheten minskar koncernens rörelserisk, vilket möjliggör en relativt låg soliditet. Målet är att soliditeten skall vara lägst 20 procent. Laddat Boende Samarbetet med Mandamus allianspartners fortsätter att utvecklas till gagn för hyresgäster, Mandamus och respektive allianspartner. Samarbetet med Telia innebär bland annat att bredbandslösningen ADSL tillförs Mandamus fastigheter och installation pågår på flera orter. Samarbetet med Birka Energi syftar bland annat till att sänka energikostnaderna för såväl hyresgäster som för Mandamus och samarbetsprojekt har startats upp kring effektivare temperaturreglering. Mandamus har totalt åtta allianspartners och i denna delårsrapport presenteras samarbetet med SEB lite närmare. Hyres- och resultatutveckling Hyresintäkterna uppgick till 619 Mkr (590) vilket innebär en intäktsökning med knappt 5 procent jämfört med föregående år. Den genomsnittliga ekonomiska uthyrningsgraden för perioden uppgick till 97 procent, vilket är en förbättring sedan årsskiftet med 1,5 procentenheter och med 2,3 procentenheter i jämförelse med motsvarande period föregående år. Vakansen inom beståndet är främst hänförlig till kommersiella fastigheter. Efter avdrag för fastighetskostnader återstod ett driftnetto om 323 Mkr (305). Avskrivningar på fastigheterna uppgick till 36 Mkr (35) och centrala administrationskostnader till drygt 13 Mkr (25). Jämfört med föregående år har utfördelningen av administrationskostnader på driften ökat med ungefär 12 Mkr på årsbasis. Periodens centrala administrationskostnader har påverkats positivt med 1 Mkr avseende återbetalning från SPP. Räntekostnaderna uppgick till 163 Mkr (154) och har främst ökat som en följd av ökad upplåning. Förvaltningsresultatet, d v s resultatet före jämförelsestörande poster, uppgick till 113 Mkr (92), motsvarande en bruttomarginal på 18,3 procent (15,6). Det tredje kvartalet är normalt det bästa kvartalet för fastighetsbolag inriktade på bostäder främst beroende på låga uppvärmningskostnader. Detta år har inte varit något undantag och bruttomarginalen för tredje kvartalet uppgick till drygt 25 procent, vilket är den bästa bruttomarginalen för ett enskilt kvartal någonsin för Mandamus. Förvaltningsresultatet för den senaste 12-månadersperioden (rullande) uppgick till 136 Mkr, vilket är en förbättring med 21 Mkr i jämförelse med förvaltningsresultatet för verksamhetsåret 1999. Diagram "Förvaltningsresultatet" visar förvaltningsresultat per kvartal samt rullande 12-månadersresultat. Stockholm den 24 oktober 2000 Anders Johansson Verkställande direktör Frågor angående delårsrapporten kan riktas till VD Anders Johansson eller finansdirektör Bengt Evaldsson, telefon 08-556 130 00. Adress (huvudkontor): Mandamus Fastigheter AB, (Englundavägen 7), Box 12, 171 18 Solna, Tel: 08-566 130 00 Fax: 08-566 130 99 E-post: mandamus@mandamus.se Hemsida: www.mandamus.se Mandamus Fastigheter AB (publ) Organisationsnummer 556549-6360 Styrelsen har sitt säte i Stockholm. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00580/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00580/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar