Kallelse till ordinarie bolagsstämma- i Mandator AB (publ)

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Mandator AB (publ) Aktieägarna i Mandator AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 23 mars 2000 klockan 15.00, Uppropssalen, Stockholms Fondbörs, Källargränd 2, Stockholm. Ärenden På stämman skall behandlas följande ärenden: 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två protokolljusterare. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen jämte koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 1999. 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 9. Fastställande av avstämningsdag (förslag: tisdagen den 28 mars 2000). 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören. 11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter. 12. Fastställande av arvode åt styrelsen. 13. Val av styrelse. 14. Styrelsens förslag om nyemission innefattande ökning av bolagets aktiekapital med ett belopp motsvarande (3.610.412/a)x2, där "a" är medelvärdet av stängningskursen vid Stockholms Fondbörs för Mandator- aktierna under 20 handelsdagar före dagen för bolagsstämman. Med frångående av aktieägares företrädesrätt skall samtliga nya aktier äga tecknas av dem som till Mandator AB överlåtit aktier i Softsys Datakonsult AB, numera ett helägt dotterbolag till Mandator AB. De som tecknar aktier i emissionen skall ha rätt och skyldighet att betala för de nytecknade aktierna genom kvittning mot fordran på tilläggsköpeskilling om tillhopa 3.610.412 kronor, fördelat på envar överlåtare i proportion till antal överlåtna aktier (kvittningsemission). För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt hos bolaget från och med den 16 mars 2000 och kan rekvireras av dem som så önskar. 15. Styrelsens förslag att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästkommande ordinarie bolagsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan bestämmelse om apport och med eller utan kvittningsrätt till ett högsta sammanlagt nominellt belopp om 7 500 000 kronor. Apportegendom skall kunna vara aktier eller andelar i företag som förvärvas. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv helt eller delvis genom emission riktad till företagssäljarna. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall emissionskursen sättas marknadsmässigt. Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt hos bolaget från och med den 16 mars 2000 och kan rekvireras av dem som så önskar. 16. Styrelsens förslag att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att intill den 30 september 2000 vid ett eller flera tillfällen besluta om ökning av bolagets aktiekapital med högst sammanlagt 80.000.000 kronor, i apportemission riktad till ägare av aktier och teckningsoptioner i Cell Network AB. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra ett samgående mellan Mandator AB och Cell Network AB. Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt hos Mandator AB från och med den 16 mars 2000 och kan rekvireras av dem som så önskar. 17. Stämmans avslutande. Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning om 0:40 kronor per aktie. Som avstämningsdag föreslås tisdagen den 28 mars 2000. Om bolagsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningen bli utsänd av VPC tisdagen den 4 april 2000. Val av styrelse Bolaget har kännedom om att Lars O Pettersson, via bolag ägare till aktier motsvarande23.8 % av kapital och röster, föreslår omval av samtliga styrelseledamöter (Niklas Flyborg, Per Hjorth, Lennart Koskinen, Maria Lilja, Björn Norrbom och Lars O Pettersson). Anmälan För att äga rätt till deltagande i stämman skall aktieägarna vara registrerade i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast måndagen den 13 mars 2000. Aktieägare, som äger aktier som förvaltas av en auktoriserad förvaltare (bank eller fondkommissionär) måste för att få utöva rösträtt på stämman, begära att han tillfälligt i eget namn inregistreras i aktieboken för aktierna. Sådan registrering måste vara verkställd måndagen den 13 mars 2000. Aktieägare, som vill deltaga i stämman, skall vidare anmäla sig hos bolaget senast måndagen den 20 mars 2000 klockan 12.00 under adress Mandator AB, Box 305, 101 26 Stockholm, eller per telefon 08/402 31 00. Anmälan kan också göras via Internet: www.mandator.se. Aktieägare äger medföra högst två biträden till stämman om antalet biträden anmäles enligt vad ovan sägs om anmälan om deltagande. Stockholm i februari 2000 Styrelsen för Mandator AB Denna kallelse utgör inte ett erbjudande att sälja aktier i USA. Aktier får i enlighet med U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse inte säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering. Det föreligger ingen avsikt att registrera någon del av något erbjudande i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av aktier i USA ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/22/20000222BIT00870/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/22/20000222BIT00870/bit0002.pdf

Dokument & länkar