Tillägg till kallelse till extra bolagsstämma i Mandator AB

Tillägg till kallelse till extra bolagsstämma i Mandator AB Aktieägarna i Mandator AB (publ) har kallats till extra bolagsstämma tisdagen den 30 maj 2000 klockan 14.00 i bolagets lokaler, Kungsgatan 60, Stockholm. Utöver de ärenden, punkterna 1-13, som upptagits i den tidigare kallelsen, skall följande ärenden behandlas: 14. Styrelsens förslag om ökning av aktiekapitalet med 1.079.300 kronor genom utgivande av 539.650 aktier, envar aktie om nominellt 2 kronor. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt skall samtliga nya aktier äga tecknas av innehavare av tillhopa 541.837 teckningsoptioner i Cell Network AB som accepterat Mandator AB:s offentliga erbjudande i och för samgåendet mellan bolagen. Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt 4:4 och 6 aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget från och med den 23 maj 2000 och skickas till dem som så önskar. 15. Stämmans avslutande. Anmälan Såsom angavs i den tidigare kallelsen skall aktieägare för att äga rätt till deltagande i stämman vara registrerade i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 19 maj 2000. Aktieägare, som äger aktier som förvaltas av en auktoriserad förvaltare (bank eller fondkommissionär) måste för att få utöva rösträtt på stämman, begära att han tillfälligt i eget namn inregistreras i aktieboken för aktierna. Sådan registrering måste vara verkställd fredagen den 19 maj 2000. Aktieägare, som vill deltaga i stämman, skall vidare anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 25 maj 2000, klockan 12.00 under adress Mandator AB, Box 305, 101 26 Stockholm, eller per telefon till Carina Törnqvist 08/402 31 00. Anmälan kan också göras via Internet: www.mandator.se. Aktieägare äger medföra högst två biträden till stämman om antalet biträden anmäles enligt vad ovan sägs om anmälan om deltagande. Stockholm i maj 2000 Styrelsen för Mandator AB För mer infornation: Gunilla Rudebjer, Koncernekonomichef, 08-402 31 00, 0709-84 38 36 Arvid Liepe, Investor Relations, 08 -522 041 04, 0709 -56 51 04 Mandator AB och Cell Network AB går samman under våren 2000 och bildar ett av världens största konsultbolag med huvudsaklig inriktning på Internet och övriga interaktiva medier. Det nya företaget ska heta Cell Network AB. Såväl Mandator som Cell Network är noterade på Stockholmsbörsens O-lista. Företagen sysselsätter tillsammans cirka 1800 medarbetare i 13 länder. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/15/20000515BIT00170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/15/20000515BIT00170/bit0002.pdf

Dokument & länkar