En skinande framtid

Report this content

Gruvbolaget Auriant Mining har ökat sitt guldlager med 79 procent sedan årsskiftet vilket kan realiseras vid behov eller under högre guldpriser. Guldproduktionen uppgick till 455 kilo under det första halvåret varav 8,6 kilo återfanns genom den nyligen påbörjade alluvialproduktionen i licensområdet Staroverinskaya. Auriant är på god väg att uppnå  sina mål om 900 till 930 kilo 2021. Lånevillkoren har även förbättras väsentligt. Amorteringar av lån har uppgått till 4,7 miljoner dollar, räntekostnaderna har därmed minskat med 44 procent jämfört med samma period föregående år. Auriant har således en starkare likvid position och har goda möjligheter för tillväxt. 

Prospekteringsverksamheten har ökat i Tardan och Staroverinskaya där bolaget genomfört provborrning. Bearbetningen av gråberg har ökat med 80 procent jämfört med samma period föregående år. Kostnaderna per uns producerat guld har ökat till följd av kostnader relaterade till bearbetning av gråberg, prospektering, indexering av löner, lägre genomsnittshalt och underhåll av CIL-anläggningen.

Mangold förutsätter att Auriant kommer växla upp sin produktion under kommande år. Det skulle kunna möjliggöra en ordentlig hävstångseffekt för bolagets vinst om guldpriset ökar. Dock finns risker relaterade till prospektering och guld priset vilket tas hänsyn till i en känslighetsanalys. I ett bas-scenario värderar Mangold aktien till 16,00 kronor per aktie. Det visar på en stor uppsida. 
 

Taggar:

AUR