Kallelse till Årsstämma 2021

Report this content

Aktieägarna i Mangold AB (publ), 556628-5408, kallas härmed till årsstämma 14 april 2021 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm samt genom poströstning

Med anledning av den rådande situationen gällande smittspridningen utav covid-19 och för att värna om samtliga aktieägares hälsa och trygghet kommer stämman att hållas i en begränsad omfattning och samtliga aktieägare uppmanas använda sig utav möjligheten att poströsta. 
 

Deltagande

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

- Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 6 april 2021.

- Anmäla sig senast den 6 april 2021. Anmälan ska ske till Mangold skriftligen per e-post (bolagsstamma@mangold.se), per post (Mangold, Bolagsstämma, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm) eller per telefon (08-503 015 50). Vid anmälan ska namn, personnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt eventuell e-postadress anges.

- Vid poströstning måste poströsten ha kommit Mangold tillhanda senast den 6 april 2021 kl. 12.00.

 

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska vara införd i aktieboken och anmäla sig enligt ovan instruktion för deltagande samt:

- Utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten ska skickas in i original till Mangold i god tid innan årsstämman till ovanstående adress.

 

Juridiska personer

Juridiska personer som är aktieägare ska anmäla sig enligt ovan instruktion för deltagande.

Företrädare för juridisk person ska förutom att skicka in fullmakt enligt ovan instruktion även:

- Skicka in bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som styrker rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse företrädaren.

 

Biträden

Aktieägare eller ombud får medföra högst två biträden.

En förutsättning för att biträden ska få medföras är att dessa anmäls enligt ovan instruktion för deltagande.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna till sitt eget namn för att få rätt att delta på årsstämman. Detta görs genom att underrätta förvaltaren härom i god tid före den 6 april 2021, då sådan omregistrering måste vara verkställd. Aktieägaren måste även anmäla sig enligt ovan instruktion för deltagande.

 

Ärenden på årsstämman

 1. Stämmans öppnande

 1. Val av ordförande vid stämman

 1. Upprättande och godkännande av röstlängd

 1. Val av en eller flera justeringsmän

 1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 1. Godkännande av dagordning

 1. Verkställande direktörens anförande

 1. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2020

 1. Beslut angående:

  1. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  2. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen
  3. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 1. Fastställelse av styrelsearvode

 1. Beslut om policy för valberedning

 1. Fastställelse av revisorsarvode

 1. Val av styrelseledamöter och revisor

 1. Beslut angående bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

 1. Stämmans avslutande

 

Punkt 2 – Val av ordförande på stämman

Valberedningen föreslår huvudägare Per Åhlgren som ordförande vid årsstämman.

 

Punkt 9 b – Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår en utdelning om 17,30 SEK per aktie med avstämningsdag för utdelning den 16 april 2021.

 

Punkt 10 – Fastställelse av styrelsearvode

Valberedningen föreslår att:

  • Inget arvode ska utgå för styrelsearbete i Mangold AB (publ).

  • Arvode till styrelseledamöter som även är det i dotterbolaget Mangold Fondkommission AB skulle uppgå till om totalt 1 100 000 SEK (2020: 1 100 000 SEK).
  • Arvodet för det ordinarie styrelsearbetet för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle uppgå till totalt 800 000 SEK och skulle fördelas enligt följande:
    • 320 000 SEK till styrelsens ordförande (2020: 320 000 SEK),
    • 160 000 SEK var till de 3 övriga styrelseledamöterna (2020: 160 000 SEK).
  • Arvode för arbete inom styrelsens utskott för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle uppgå till totalt 300 000 SEK och fördelas enligt följande:

    • 100 000 SEK till ordförande i revisionsutskottet (2020: 100 000 SEK) och 50 000 SEK till den andra ledamoten (2020: 50 000 SEK).
    • 100 000 SEK till ordförande i Risk- & Complianceutskottet (2020: 100 000 SEK) och 50 000 SEK till den andra ledamoten (2020: 50 000 SEK).
 

Punkt 11 – Beslut om policy för valberedningen

Valberedningen föreslår följande policy för tillsättande av valberedning:

 

Valberedningens sammansättning

Valberedningen ska utses av de tre största aktieägarna enligt Euroclear Sweden AB:s register per den sista bankdagen i september. Valberedningen utser ordförande inom sig.

Valberedningen ska inför varje årsstämma framlägga förslag till;

 1. Valberedningens fullständiga förslag inför den kommande årsstämman

  1. Ordförande vid årsstämma
  2. Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
  3. Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter
  4. Arvodering av revisorer
  5. Oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning
  6. Information om föreslagna styrelseledamöter
  7. Antagande av principer för att utse ledamöter av valberedningen
 1. Valberedningens motiverande yttrande avseende förslag till styrelse inför den kommande årsstämman

  1. Redogörelse för valberedningens arbete
  2. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslag till styrelse

Om representant lämnar valberedningen eller vid en ägarförändring som innebär att representerad aktieägare inte längre tillhör de största aktieägarna bör, om valberedningen finner det lämpligt, dess sammansättning ändras på sätt som valberedningen beslutar. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart representanterna och valberedningens ordförande utsetts. Ingen ersättning ska utgå för arbetet i valberedningen. Mandatet för den nuvarande valberedningen ska vara gällande till dess den nya valberedningen är utsedd enligt ovanstående kriterier.

 

Punkt 12 – Fastställelse av revisorsarvode

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt gällande avtal och godkända fakturor.

 

Punkt 13 – Val av styrelseledamöter och Revisor

Valberedningen föreslår:

  • Styrelsen skulle bestå utav fyra ledamöter.

  • Omval av Per Åhlgren, Marie Friman, Peter Serlachius och Birgit Köster Hoffmann.
  • Omval av Per Åhlgren som ordförande.
  • Nyval av Ernst & Young som ansvariga revisorer.
 

Punkt 14 – Beslut angående bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden in till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarna företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 50.000 aktier i bolaget. Emission ska kunna ske genom apport eller kvittning. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv.

Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för Bolagets verksamhet, samt för att kunna anskaffa kapital för att genomföra sådana förvärv.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, bemyndigas vidare att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med förslaget, krävs att aktieägare representerade minst nio tiondelar (9/10) av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

 

Information om aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den Verkställande Direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget och utan nämnvärd olägenhet för enskild person, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

 

Tillgängliga handlingar

Denna kallelse och alla handlingar som kommer att läggas fram på stämman finns från och med 24 mars 2021 tillgängliga på bolagets hemsida (www.mangold.se) samt på bolagets kontor på Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm och kan även skickas på begäran.

Stockholm, 10 mars 2021

Mangold AB (publ)

556628-5408

STYRELSEN


För frågor kontakta:

Rebecka Röös

Head of Marketing & Communication

Mangold

rebecka.roos@mangold.se

076-67740 70


Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på Nasdaq Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, www.gwkapital.se, e-post: ca@gwkapital.se) och Pareto Securities är likviditetsgarant.