Mangold ser väsentlig resultatförbättring i det tredje kvartalet

Report this content
Mangold uppskattar att intäkter och resultat under det tredje kvartalet 2021 väsentligen överstiger intäkter och resultat för samma period föregående år och därmed överträffar förväntningarna. 
Resultatförbättringen är, precis som under årets andra kvartal, främst hänförlig till en överlag hög efterfrågan samt ett starkt nettoresultat av finansiella ­transaktioner. 
Intäkterna i det tredje kvartalet 2021 väntas överstiga 110 mkr, jämfört med 50 mkr samma ­period 2020. Resultatet före resultat från andelar i intressebolag och skatt uppskattas blir mer än 55 mkr i kvartalet, jämfört med 8 mkr samma period föregående år.

 
Siffrorna är preliminära och den fullständiga delårsrapporten publiceras onsdagen den 13 oktober 2021.
 
Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.00 CEST den 1 oktober 2021.

För frågor kontakta:

Rebecka Röös, Head of Marketing & Communication

rebecka.roos@mangold.se

076-67740 70

Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Affärsverksamheten ligger i det helägda Mangold Fondkommission AB och är indelad i de två segmenten Investment Banking och Private Banking. Mangold Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på Nasdaq Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec och Föreningen Svensk Värdepappersmarknad. Mangold är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är bolagets Certified Adviser (08-5030 0050, www.gwkapital.se, e-post: ca@gwkapital.se) och Pareto Securities är likviditetsgarant.