Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie 2 i Mantex

Report this content

Mantex AB (publ) genomförde under fjärde kvartalet 2018 en företrädesemission i form av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner. De som tecknade en aktie i nyemissionen under perioden 31 oktober 2018 till 13 november 2018 erhöll därmed en vederlagsfri vidhängande teckningsoption per tecknad aktie. Som tidigare kommunicerats fastställdes teckningskursen vid nyteckning av aktie genom nyttjande av teckningsoption till 2,15 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie 2 (MANTEX TO 2) pågick under perioden 9 september 2019 till 20 september 2019 och har således avslutats.

Totalt nyttjades 14 400 teckningsoptioner, motsvarande cirka 0,10 procent av alla teckningsoptioner, för teckning av 14 400 aktier till en teckningskurs om 2,15 SEK per aktie. Genom de nyttjade teckningsoptionerna tillförs Mantex därmed cirka 30 960 SEK före emissionskostnader.

Antal aktier och aktiekapital

Genom nyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Mantex med 14 400 aktier, från 27 770 020, till 27 784 420 aktier. Aktiekapitalet ökar med 3 600 SEK, från 6 942 505,25 SEK, till 6 946 105,25 SEK.

 Styrelse och ledning har ej nyttjat teckningsoptioner och således inte ökat sitt ägande i bolaget.

 För befintliga aktieägare som inte utnyttjat några teckningsoptioner, uppgår utspädningen till 0,05 procent.

För mer information, vänligen kontakta:
Max Gerger, VD, +46 70-012 35 72 eller max.gerger@mantex.se

Om Mantex
Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission (ca@mangold.se eller 08-503 015 50).

Denna information är sådan information som Mantex AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2019-10-01 kl. 08:00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar