Junkerplanen: Nya finansieringsmöjligheter för svenska småföretag med högre riskprofil

Report this content

Marginalen Bank kommer att låna ut upp till 200 mkr till svenska små och medelstora företag inom ramen för det garantiavtal inom EU-programmet COSME som tecknats med Europeiska Investeringsfonden (EIF). Garantin är inriktad på att hjälpa småföretag med något högre riskprofil, som behöver låna mellan 250 tkr och 1,5 mkr. I Sverige handlar det om tiotusentals företag som har svårt att få banklån på grund av sin riskprofil. COSME-garantin är Marginalen Banks fjärde EIF- program.

– Mindre och medelstora företag utgör tillväxtmotorn i den svenska ekonomin och har därmed även en central roll när det gäller att bekämpa arbetslösheten. Tillgången till finansiering för dessa företag har länge varit begränsad, särskilt för bolag med något högre riskprofil. Vårt Omstartslån har länge varit tillgängligt för privatkunder som haft svårt att få lån. Tillsammans med EIF kan vi nu även erbjuda företagare med liknande utmaningar nya typer av finansieringslösningar, säger Ewa Glennow, vd på Marginalen Bank.

COSME-programmet står som garant för 50 procent av lånebeloppet för ett enskilt lån och kompletterar EaSI-garantin som riktar sig till småföretag som behöver låna upp till 250 tkr, som tecknades mellan EIF och Marginalen Bank i slutet av 2018.

COSME-programmet stöds av Junkerplanens europeiska fond för strategiska investeringar. Marginalen Bank kan totalt låna ut upp till 200 mkr och totalt belopp som EIF garanterar Marginalen Bank uppgår till 10 mkr. Låneportföljen på 200 mkr skapar nya finansieringsmöjligheter för upp till 800 företag i Sverige.

-   Att få finansiering är särskilt utmanande för småföretag med högre riskprofil. Jag är glad att COSME-programmet, som stöds av Junkerplanen, ger avsevärt stöd till denna kategori av företag i Sverige och hjälper dem att utnyttja sin fulla potential för tillväxt och jobbskapande, säger Elżbieta Bieńkowska, EU-kommissionär för inre marknad, industri, entreprenörsskap samt små och medelstora företag.

-   I linje med vår mission har finansieringsstöd till mindre och medelstora företag en mycket betydande inverkan på både ekonomisk tillväxt och sysselsättning säger, Pier Luigi, Gilibert, Chef Executive på EIF. Efter det senaste avtalet med Marginalen Bank för de kreativa och kulturella sektorerna är vi nu mycket nöjda över att fortsätta och utvidga vårt samarbete till förmån för svenska företag.

Enligt kreditupplysningsföretaget UC har tiotusentals svenska företag i olika bolagsformer högre riskprofil. Detta innebär att de ofta har stora svårigheter att få finansiering.

En särskilt utsatt grupp företag som COSME-garantin kan komma att hjälpa är verksamheter i glesbygd med en något högre riskprofil. Dessa företag har i högre utsträckning problem med för låga säkerheter för att beviljas finansiering, eftersom fastighetsvärdena är betydligt lägre i glesbygd än i tätort. I studien ”Räcker pengarna” (2017) från Tillväxtverket bekräftades detta problem.

Om COSME
COSME är EUs program för att stärka företagens, inklusive de små och medelstora företagens, konkurrenskraft. Programmet löper från 2014 till 2020 och har en total budget på 2,3 miljarder euro. Minst 60 procent av programmet ska verka för att underlätta tillgången på finansiering för små och medelstora företag i Europa med hjälp av två finansiella instrument. COSMEs lånegarantiinstrument stödjer garantier och motgarantier till finansinstitut för att hjälpa dem ge fler lån och leasingfinansiering till små och medelstora företag. COSME Equity Facility hjälper till att tillhandahålla riskkapital till små och medelstora företag , främst i tillväxtfas.

Om Europeiska investeringsfonden
EIF ingår i Europeiska investeringsbanken. EIF har som centralt mål att stödja Europas mikro-, små och medelstora företag (SME) genom att hjälpa dem att skaffa finansiering. EIF utformar och utvecklar risk- och tillväxtkapital, garantier och mikrofinansieringsinstrument som specifikt inriktar sig på detta marknadssegment. I denna roll uppmuntrar EIF EU:s mål att stödja innovationer, forskning och utveckling, entreprenörskap, tillväxt och sysselsättning. 

Om Marginalen Bank
Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) ingår i ESCO Marginalens konsoliderade situation och står under Finansinspektionens tillsyn. Marginalen Bank, som är certifierade enligt ISO 9001:2015, erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, spara, kort och försäkring. Marginalen Banks sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin. I koncernen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen Bank är i sin tur ett moderbolag i koncernen som bildades i samband med att dotterbolagen Sergel Finans AB, Sergel Finans Oy samt Sergel Finans AS förvärvades från Telia Company i juni 2017. Finansbolagen äger och förvärvar kreditportföljer i respektive land. Marginalen Bank har cirka 300 000 kunder samt 350 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Borås och Sundsvall. Ägare är moderbolaget Marginalen AB.

För ytterligare information:
Marginalen
: Anders Karlström, Head of Communication, +46 707353677, anders.karlstrom@marginalen.se
EIF: Tim Smit, +352 691 286423, t.smit@eib.org
European Commission: Siobhan Millbright, Tel: +32 (0) 229 57361 or e-mail
siobhan.millbright@ec.europa.eu 

Prenumerera

Dokument & länkar