Marginalen Bank påkallar förtida inlösen av AT1 obligationer

Report this content

Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) kommer att förtidsinlösa så kallade AT1-obligationer om 300 mkr med ISIN SE0006338570 (”Obligationerna”) enligt villkoren för Obligationerna. Datum för inlösen är den 9 oktober 2020. Lösenbeloppet, tillsammans med upplupen men obetald ränta till och med dagen för inlösen, kommer att betalas till varje person som vid dagens slut den 2 oktober 2020 är registrerad som innehavare i skuldboken som upprätthålls av Euroclear.

En oåterkallelig underrättelse om förtida inlösen kommer att skickas den 19 augusti 2020 till alla direktregistrerade ägare och registrerade behöriga förvaltare av Obligationerna enligt skuldboken förd av Euroclear Sweden per den 18 augusti 2020.

I samband med inlösen kommer Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Marginalen Bank Bankaktiebolag ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 augusti 2020 kl. 10.00.

För ytterligare information kontakta:
Adnan Hadziosmanovic, finanschef, +46 702 563 200,
adnan.hadziosmanovic@marginalen.se
 

Prenumerera

Dokument & länkar