Marginalen Bank publicerar delårsrapport för kvartal 1 2019

Report this content

Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) har idag publicerat delårsrapport för det första kvartalet 2019. Rörelseresultatet i bankkoncernen uppgick till 20,6 mkr (40,2). Utlåningen till allmänheten uppgick till 17 005,6 mkr (17 448,6).

Sammanfattning första kvartalet 2019 jämfört med fjärde kvartalet 2018 i bankkoncernen

  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 20,6 mkr (40,2)
  • Periodens totalresultat efter skatt uppgick till 23,3 mkr (39,1)
  • K/I-talet uppgick till 62,4% (62,1)
  • Utlåningen till allmänheten uppgick till 17 005,6 mkr (17 448,6)
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 3,7% (7,3)
  • Räntenettot uppgick till 169,1 mkr (178,6)
  • Kreditförlustnivån uppgick till 1,3% (0,9)

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Lansering av Uppstartslånet och Lilla företagslånet, båda med en garanti från EIF(Europeiska Investeringsfonden), som står som säkerhet för en del av lånen.
  • Lansering av Open Banking Portal för att ta tillvara på de möjligheter som det nya regelverket PSD2 medför.

Den fullständiga rapporten finns på www.marginalen.se

Om Marginalen Bank
Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ) ingår i ESCO Marginalens konsoliderade situation och står under Finansinspektionens tillsyn. Marginalen Bank erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, spara, kort och försäkring. I koncernen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen Bank är i sin tur ett moderbolag i koncernen som bildades i samband med att dotterbolagen Sergel Finans AB, Sergel Finans Oy samt Sergel Finans AS förvärvades från Telia Company i juni 2017. Finansbolagen äger och förvärvar kreditportföljer i respektive land. Marginalen Bank-koncernen har cirka 350 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Borås och Sundsvall. Marginalen Bank ägs av moderbolaget Marginalen AB som är certifierat enligt ISO 9001:2015. Marginalen Banks sparkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Marginalen Bank Bankaktiebolag ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 16 maj kl.14.00. 

För ytterligare information kontakta:
Adnan Hadziosmanovic, finanschef, +46 702 563 200, adnan.hadziosmanovic@marginalen.se
Anders Karlström, informationschef, +46 707 735 36 77, anders.karlstrom@marginalen.se

Prenumerera

Dokument & länkar