Marginalen Bank publicerar resultat för första kvartalet 2017

Marginalen Bank har idag publicerat delårsrapport för första kvartalet 2017. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 0,2 mkr (33,4 mkr) och utlåningen till allmänheten ökade till 13 921,2 mkr (13 077,7 mkr). Under perioden togs investeringar för omstrukturering av företagsbanken. Resultatet påverkades även av ett negativt nettoresultat av finansiella transaktioner om 12,6 mkr från kursförluster på obligationer efter stigande marknadsräntor i januari samt av valutakursförändringar under perioden.

- Investeringar i Företagsbanken och stigande marknadsräntor påverkar resultatet i negativ riktning detta kvartal. Det som långsiktigt är viktigt för banken är kundernas förtroende, vilket bekräftas i rapporten genom en stark tillväxt inom bland annat en ökad utlåning till allmänheten, säger Per Andersson, VD för Marginalen Bank.

SAMMANFATTNING JANUARI-MARS 2017 JÄMFÖRT MED 2016
Rörelseresultatet för perioden minskade till 0,2 mkr (33,4 )
Periodens resultat efter skatt minskade till –2,9 mkr (25,9 )
K/I ökade till 75,0 procent (62,7 )
Utlåningen till allmänheten uppgick till 13 921,2 mkr (13 077,7 )
Avkastningen på eget kapital minskade till 0,0 procent (8,5 )
Räntenettot uppgick till 131,0 mkr (145,7 )
Kreditförlustnivån uppgick till 1,1 procent (1,0 )

SAMMANFATTNING FÖRSTA KVARTALET 2017 - JÄMFÖRT MED FJÄRDE KVARTALET 2016
Rörelseresultatet för perioden minskade till 0,2 mkr (29,2)
Periodens resultat efter skatt minskade till –2,9mkr (22,4 )
K/I ökade till 75,0 procent (64,3 )
Utlåningen till allmänheten uppgick till 13 921,2 mkr (13 684,8)
Avkastningen på eget kapital minskade till 0,0 procent (6,9)
Räntenettot uppgick till 131,0 mkr (127,2 )
Kreditförlustnivån uppgick till 1,1 procent (1,0)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
Styrelsen utsåg den 10 april Per Andersson till ny VD med tillträde den 2 maj.

Den fullständiga rapporten finns på www.marginalen.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Marginalen Bank Bankaktiebolag ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 4 maj kl.17.00.

För ytterligare information kontakta Jan Arpi, CFO, +46 72 550 2469, jan.arpi@marginalen.se.

Prenumerera

Media

Media