Mariefjärd AB (publ) – Meddelande om skriftligt förfarande                Mariefjärd AB (publ) – Notice of a written procedure

Mariefjärd AB (publ) Seniort säkerställt obligationslån med rörlig ränta om upp till 300 000 000 SEK 2017/2021 med ISIN SE0009779069

Mariefjärd AB (publ) up to SEK 300,000,000 Senior Secured Floating Rate Bonds 2017/2021 with ISIN SE0009779069

Resultat från skriftligt förfarande

Villkor som definieras i obligationsvillkoren för ovan nämnda obligationsemission ("Obligationsvillkoren") ska ha samma innebörd när de används i detta meddelande, om inte annat             anges här i.

Den 5 oktober 2017 skickades ett meddelande om skriftligt förfarande till Obligationsinnehavarna med en Begäran (såsom definierad däri) om att genomföra vissa ändringar av Obligationsvillkoren ("Meddelandet"). Röstningsperioden löpte ut den 30 oktober 2017.

Ett tillräckligt antal röster erhölls för att uppnå kvorum, och en majoritet av de Obligationshavare som röstade i det skriftliga förfarandet röstade för att godkänna Begäran. Det är således fastställt att Begäran har godkänts, inklusive vissa ändringar av Obligationsvillkoren som utgör en del av Begäran. Ändringarna av Obligationsvillkoren träder omgående i kraft.

Results from written procedure  

Terms defined in the terms and conditions of the abovementioned bond issue (the “Terms and Conditions”) shall have the same meaning when used in this notice, unless otherwise defined herein.

On 5 October 2017, a notice of written procedure was sent to the Bondholders, regarding a Request (as defined therein) of certain amendments of the Terms and Conditions (the “Notice”). The voting period expired on 30 October 2017.

A sufficient number of votes was obtained, in order to form a quorum, and a majority of the Bondholders that were voting in the written procedure voted in favour of the Request. It is therefore resolved that the Request has been approved, including the certain amendments of the Terms and Conditions forming part of the Request. The amendments of the Terms and Conditions will become effective immediately.

För ytterligare information vänligen kontakta:

For further information, please contact:

Erik Karlin, VD Tobin Properties

Tel: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se 

Per Alnefelt, CFO Tobin Properties

Tel: 072-717 02 17, E-post: per.alnefelt@tobinproperties.se

Denna information är sådan information som Mariefjärd AB (publ), reg. nr 559102-0424 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades,genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 oktober 2017 kl. 22.00 CET.

This information is information that Mariefjärd AB (publ), reg. no 559102-0424, is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Swedish Securities Markets Act (2007:528). The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 22.00 CET on 30 October 2017.