MARIEFJÄRD AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKE JANUARI-DECEMBER 2018

Mariefjärd AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Tobin Properties AB (publ). Mariefjärd AB har en noterad obligation på Nasdaq Stockholm sedan mars 2017. Bolaget bedriver uthyrning av lokaler till kommersiella hyresgäster i avvaktan på myndighetsbeslut om detaljplaneändring. Koncernen innefattar fastigheterna Marievik 22 och Marievik 29.

PERIODEN JANUARI – DECEMBER 2018

  • Rörelseresultatet uppgick till 2 910 TSEK (-22 592)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -3 059 TSEK (-30 101)
  • Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (0)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 

  • Till följd av ägarförändring i Tobin Properties AB (publ) har obligationsinnehavare med ett obligationsinnehav om 1 MSEK, motsvarande cirka 0,33 procent av totala antalet utgivna obligationer, begärt förtida inlösen av Bolagets utestående fyraåriga seniora säkerställda obligationslån om totalt 300 MSEK
  • Den 19 oktober 2018 inleddes ett skriftligt förfarande där bolaget begärde att Obligationsinnehavarna skulle bevilja ett säkerhetsbyte i Obligationsvillkoren. Ändringarna godkändes och innebar att säkerhet som tidigare utgjordes av pantsatta medel på spärrkonto ersattes med proprieborgen från moderbolaget Klövern AB (publ). Genom detta säkerhetsbyte frigjordes likvida medel om 133,6 MSEK. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG 

  • Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång. 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN GÅ IN PÅ WWW.TOBINPROPERTIES.SE/INVESTERARE/ ELLER KONTAKTA: 

Per Alnefelt, CFO

Telefon +46-72 717 02 17, E-postper.alnefelt@tobinproperties.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Mariefjärd AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl. 07.00 CET

Prenumerera

Dokument & länkar