Mariefjärd AB (publ) delårsrapport januari-mars 2019

Report this content

Mariefjärd AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Tobin Properties AB (publ). Mariefjärd AB har en noterad obligation på Nasdaq Stockholm sedan mars 2017. Bolaget bedriver uthyrning av lokaler till kommersiella hyresgäster i avvaktan på myndighetsbeslut om detaljplaneändring. Koncernen innefattar fastigheterna Marievik 22 och Marievik 29.

PERIODEN JANUARI – MARS 2019 

  • Rörelseresultatet uppgick till 434 TSEK (-624)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -617 TSEK (-2 089)
  • Antalet produktionsstartade bostäder uppgick till 0 (0)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 

Inga väsentliga händelser har skett under rapportperioden.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN GÅ IN PÅ WWW.TOBINPROPERTIES.SE/INVESTERARE/ ELLER KONTAKTA:  

Per Alnefelt, CFO

Telefon +46-72 717 02 17, E-post per.alnefelt@tobinproperties.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Mariefjärd AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2019 kl. 17.30 CET.