Mariefjärd AB (publ) skjuter upp tillträde av projekt Fjärdingen

Mariefjärd AB (publ) Seniort säkerställt obligationslån med rörlig ränta om upp till 300 000 000 SEK 2017/2021 med ISIN SE0009779069.

Mariefjärd AB (publ) har den 30 mars 2017 utfärdat seniora säkerställda obligationer till ett belopp om SEK 300 000 000 med ISIN SE0009779069 och ingått villkor med obligationsinnehavarna (representerad av Nordic Trustee & Agency AB (publ)) ("Obligationsvillkoren"). Medlen från obligationsemissionen ska bland annat användas för att delvis finansiera förvärvet av vissa fastigheter ("Fjärdingenfastigheterna") förutsatt att Mariefjärd AB (publ) uppfyller samtliga villkor för utbetalning före den 1 november 2017. Mariefjärd AB (publ) har valt att inte förvärva Fjärdingenfastigheterna före den 1 november 2017. Som en konsekvens av detta kommer det belopp av obligationsemissionen som avsatts för förvärvet istället att stå kvar på ett pantsatt bankkonto till förmån för obligationsinnehavarna och får endast användas för återbetalning av obligationen i enlighet med vad som fastställts i Obligationsvillkoren.

För ytterligare information, vänligen gå in på www.tobinproperties.se eller kontakta:

Erik Karlin, VD Tobin Properties AB

Telefon: 070-420 44 33, E-post: erik.karlin@tobinproperties.se 

Denna information är sådan information som Mariefjärd AB (publ), reg. nr 559102–0424 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017 kl. 08.30 CET.