Penser Access: Matra Petroleum - Högt spel med många rörliga delar

Matras produktion av olja och gas i kvartal 2 uppgick till 674 boepd. Det var något lägre än vi ursprungligen räknat med till följd av två saker, dels nedstängningen av omkring 50 äldre och ekonomiskt olönsamma brunnar, motsvarande en produktion på 88 boepd, samt ett årligt underhållsarbete i gasprocessen, motsvarande en produktion på 230 boepd under 2 veckor. Kostnadssidan var dock i linje med vår förväntan, vilket resulterade i ett EBITDA-resultat på USDm 0,084 och en förlust på USDm 1,9. Hittills 2017 har Matra borrat 11 nya brunnar, varav 7 under andra kvartalet och ytterligare 4 har färdigställts efter andra kvartalet. Matra Petroleum är fokuserat på att öka produktionen på bolagets tillgångar i Texas till målet om 6000 boepd. Med en attraktiv värdering av reserverna, EV/1P på USD 3,5 per fat och en oberoende reservvärdering på över 3x börsvärdet ser vi en hög potential i aktien till en hög risk. Vi ser dock en nyemission som en sannolik väg för bolaget att nå sitt produktionsmål. Skulle man lyckas undvika det ser vi mer än en dubblingspotential i aktien.  

Läs den fullständiga analysen: http://bit.ly/2iwekTC

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Bolaget äger genom det helägda dotterbolaget Matra Petroleum Inc. 136 olje-och gasrättigheter i Panhandle-regionen i Texas. Matra Petroleum Inc. bildades 2013 när bolaget etablerade sig på den amerikanska marknaden genom flera förvärv. Sedan dess har Matra Petroleum Inc. producerat och sålt olja och gas i Panhandle-regionen. Det blivande amerikanska dotterbolaget har vuxit snabbt och äger för närvarande rättigheter till 15 700 hektar netto. De bevisade reserverna uppgår till 22,9 miljoner fat oljeekvivalent och den dagliga produktionen uppgår till omkring 900 fat oljeekvivalent. Matra Petroleum AB bildades i november 2016 för att förvärva 100 procent av det amerikanska dotterbolaget Matra Petroleum Inc. www.matrapetroleumab.se

Prenumerera