Kallelse till årsstämma i MATSE HOLDING AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Matse Holding AB, org nr 556942-1620, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma (ordinarie bolagstämma) måndag den 29 maj 2017 kl 15.00 på Matse Holdings kontor, J A Pripps Gata 2 i Västra Frölunda. 

Aktieägare skall för att få deltaga vid bolagsstämman vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 22 maj 2017. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den maj 2017 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman. Därtill uppmanas aktieägare som önskar delta i årsstämman att anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 22 maj 2017 kl 12.00 till Matse Holding AB, J A Pripps Gata 2 i Västra Frölunda, att: Måns Danielson alternativt till e-post: ir@mat.se. 

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumentet får inte vara äldre än ett år. 

Förslag till dagordning 
1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 
5. Godkännande av dagordning 
6. Val av en eller två justeringsmän 
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernårsredovisning och koncernrevisionsberättelse 
8. Fastställande av resultat och balansräkning 
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen 
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och VD 
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer 
12. Val av styrelseledamöter samt val av styrelseordförande 
13. Fastställande av ersättning till styrelsen 
14. Val av revisor 
15. Fastställande av ersättning till revisor 
16. Beslut om riktlinjer för samt utseende av valberedning 
17. Stämmans avslutande 

Förslag till beslut  
Punkt 2 - Valberedningen föreslår styrelsens ledarrmot Anders Lexmon att vara ordförande på stämman. 
Punkt 9 – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen  
Styrelsen föreslår att ansamlad förlust disponeras i ny räkning.  
Punkt 11 – Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antal revisorer  
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter och att bolaget skall ha en revisor. 
Punkt 12 – Val av styrelseledamöter samt val av styrelseordförande  
Valberedningen föreslår omval av Anders Lexmon, Anders Quist, Henrik Nilzé
n och Nicholas Pettersson. Anders Strålman är inte tillgänglig för omval. Valberedningen föreslår Klas Balkow som ny styrelseledamot och föreslås även som styrelseordförande.
Punkt 13 – Fastställande av arvode åt styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att inget arvode ges till styrelsen.
Punkt 14 – Val av revisorer
Valberedningen föreslår nyval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB med huvudansvarig revisor Didrik Roos.
Punkt 15 – Fastställande av ersättning åt revisorer
Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning och avtal. 

Göteborg i april 2017 

MATSE HOLDING AB  
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:  

Måns Danielson, VD 
Tel: 0705-92 67 37 
E-post: mans@mat.se

Anders Lexmon, Styrelseledamot
Tel: 070-379 93 16
E-post: anders.lexmon@axfood.se

Matse Holding AB består av Matse AB, Cold Cargo Sweden AB, Kokaihop Media AB.
Matse AB driver en fullsortimentsbutik på nätet, Mat.se, med hemleverans av varor av hög kvalitet.
Kokaihop Media AB skapar glädje i köket med inspiration och recept från matsajterna Kokaihop.se och Spisa.nu.
Cold Cargo Sweden AB erbjuder kostnadseffektiva hemleveranser som möter dagens och framtidens krav.

Taggar:

Dokument & länkar