KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MATSE HOLDING

Aktieägarna i Matse Holding AB (publ), org nr 556942-1620, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 22 februari 2017 kl. 10.00 på Bolagets kontor, J A Pripps Gata 2 i Västra Frölunda.

Rätt att delta

Rätt att delta i stämman har aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16 februari 2017 dels anmäler sig till Bolaget senast torsdagen den 16 februari 2017.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste begära att tillfälligt vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken torsdagen den 16 februari 2017 för att ha rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före denna dag.

Anmälan om deltagande

Anmälan kan göras skriftligen till Matse Holding AB (publ), Att: Måns Danielson, J A Pripps Gata 2, 421 32 Västra Frölunda eller per e-post till ir@mat.se. I anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, telefonnummer samt antalet eventuella biträden.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Till fullmakt utfärdad av juridisk person ska behörighetshandlingar bifogas. Ställföreträdare för juridisk person ska uppvisa behörighetshandlingar. Fullmakt och behörighetshandlingar bör skickas till Bolaget i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.matseholding.se.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två personer att justera protokollet.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
8. Beslut om arvode till styrelsen.
9. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
10. Stämmans avslutande.

Förslag från Axfood Aktiebolag (publ)

Punkt 7-9

Extra bolagsstämman är sammankallad enligt begäran från Axfood Aktiebolag (publ) som efter fullföljande av sitt offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Bolaget äger cirka 99 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Axfood har lämnat följande förslag:

Punkt 7 Styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter.

Punkt 8 Inget arvode ska utgå till styrelsen.

Punkt 9 Nyval av följande befattningshavare inom Axfood-koncernen till styrelseledamöter:

Anders Strålman (f. 1953, VD och koncernchef)
Anders Quist (f. 1953, Affärsutvecklingschef)
Nicholas Pettersson (f. 1976, VD för Dagab Inköp & Logistik)
Henrik Nilzén (f. 1970, Chef digital marknad)
Anders Lexmon (f. 1968, Koncernekonomichef).

Anders Strålman väljs till styrelseordförande.

Förslaget innebär att de föreslagna styrelseledamöterna ersätter den befintliga styrelsen bestående av Ludwig Mattsson, Mikael Andersson, Kimmo Björnsson, Gustaf Brandberg och Ingrid Jonasson Blank.

Övrigt

I Bolaget finns på dagen för denna kallelse totalt 32 583 333 aktier med en röst vardera.

Kallelsen skickas till de aktieägare som begär det hos Bolaget och som uppger sin postadress.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Göteborg i februari 2017

Matse Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:  
Måns Danielson, VD
Tel: 0705-92 67 37
E-post: mans@mat.se

Ludwig Mattsson, Styrelseordförande
Tel: 0732-00 76 66
E-post: ludwig@gaviafoodholding.se

Denna information är sådan information som Matse Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2017 kl. 18:00 CET.

Matse Holding AB består av Matse AB, Cold Cargo Sweden AB, Kokaihop Media AB.
Matse AB driver en fullsortimentsbutik på nätet, Mat.se, med hemleverans av varor av hög kvalitet.
Kokaihop Media AB skapar glädje i köket med inspiration och recept från matsajterna Kokaihop.se och Spisa.nu.
Cold Cargo Sweden AB erbjuder kostnadseffektiva hemleveranser som möter dagens och framtidens krav.

Matse Holding ABs aktie är listad på Nasdaq First North med kortnamn MAT. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. Mer information om verksamheten finns på www.matseholding.se

Dokument & länkar