Kommuniké från årstämma i Matse Holding AB (publ)

Årsstämman den 24 maj 2016 i Matse Holding AB (publ) beslutade att fastställa resultat- och balansräkningar för 2015. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2015. Micael Dahlen omvaldes inte då han meddelat han inte är tillgänglig för omval.
Årsstämman fattade beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler.

Val av styrelse

Ludwig Mattsson, Kimmo Björnsson, Mikael Andersson, Ingrid Jonasson Blank och Gustaf Brandberg omvaldes till styrelseledamöter till nästa årsstämma. Micael Dahlén har meddelat att han inte är tillgänglig för omval. Ludwig Mattsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Val av revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisor till nästa årsstämma.

Arvode

Årsstämman beslutade om arvode åt styrelsens ledamöter med 100 000 SEK till Ingrid Jonasson Blank, 50 000 SEK till Ludwig Mattsson. Inget arvode utgår till övriga ledamöter. Revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för samt utseende av valberedning

Årsstämman beslutade att inrätta en valberedning med uppgift att till nästa bolagsstämma lämna förslag till styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisor samt arvode till dessa. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, som utses av de tre aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Matse Holding AB den 30 september 2016.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

Stämman beslutade att ge bemyndigande till styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt fatta beslut om att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler mot kontant betalning, kvittning eller apport. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt för aktieägarna får emissionerna avse högst 10 procent av nuvarande aktiekapital.

För ytterligare information kontakta:  
Måns Danielson, VD
Tel: 0705-92 67 37
E-post: mans@mat.se

 Ludwig Mattsson, Styrelseordförande
Tel: 0732-00 76 66
E-post: ludwig@gaviafoodholding.se

Matse Holding AB består av Matse AB, Cold Cargo Sweden AB, Kokaihop Media AB.
Matse AB driver en fullsortimentsbutik på nätet, Mat.se, med hemleverans av varor av hög kvalitet.
Kokaihop Media AB skapar glädje i köket med inspiration och recept från matsajterna Kokaihop.se och Spisa.nu.
Cold Cargo Sweden AB erbjuder kostnadseffektiva hemleveranser som möter dagens och framtidens krav.

Matse Holding ABs aktie är listad på Nasdaq First North med kortnamn MAT. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. Mer information om verksamheten finns på www.matseholding.se

Dokument & länkar