Matse Holding avser att genomföra en riktad nyemission av aktier till svenska och internationella institutionella och strategiska investerare

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I MATSE HOLDING.

Matse Holding AB (publ) meddelar idag att man avser att genomföra en nyemission av Matse Holding-aktier till ett begränsat antal svenska och internationella institutionella och strategiska investerare.

Aktiekursen kommer att bestämmas genom ett anbudsförfarande som börjar kl. 17.31 CET den 17 maj 2016. Prissättningen och fördelningen av den privata placeringen förväntas ske innan försäljningen börjar på NASDAQ First North kl. 9.00 CET den 18 maj 2016. Det totala antalet aktier som emitteras i nyemissionen kommer att bestämmas under anbudsförfarandet. Likviden från den riktade nyemissionen ska användas för att finansiera företagets fortsatta expansion samt refinansiera utestående lån och konvertibler.

Nyemissionen förutsätter bland annat att Matse Holdings styrelse, efter att anbudsförfarandet avslutats, beslutar att emittera nya aktier med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 21 januari 2016.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ytterligare stärka den institutionella investerarbasen samt att tillföra Matse Holding strategiskt viktiga ägare. Vidare kan en riktad nyemission givet dess omfattning genomföras till en lägre kostnad och under en kortare tidsperiod än en företrädesemission. Med hänsyn till det anförda bedöms en riktad nyemission på föreslagna villkor vara till fördel för Matse Holding och dess aktieägare.

Danske Bank är sole lead manager och bookrunner för den riktade emissionen. Ashurst är juridisk rådgivare till Danske Bank och MAQS Advokatbyrå är juridisk rådgivare till Matse Holding.

Dessa uppgifter lämnas av Matse Holding AB (publ) i enlighet med regelverket för First North Nordic. Denna information lämnades för offentliggörande den 17 maj 2016, kl. 17.31 CET.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Matse Holding i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte, varken i sin helhet eller till viss del, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande har inte och kommer inte registreras enligt US Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse (”US Securities Act”), eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annat territorium i USA och får inte erbjudas till försäljning eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskrav enligt US Securities Act och i enlighet med tillämpliga regler i samtliga territorier och jurisdiktioner i USA. Något offentligt erbjudande avseende värdepapperna i USA kommer inte att lämnas. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt betydelsen i direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga gällande implementeringsåtgärder enligt detta direktiv i respektive medlemsstat, benämns ”Prospektdirektivet”). Matse Holding har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet och inget prospekt eller annat erbjudandedokument har upprättats eller kommer att upprättats i samband med emissionen. Med avseende på envar medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet som har implementerat Prospektdirektivet (envar en "Relevant Medlemsstat"), har inga åtgärder vidtagits till dags dato för att erbjuda allmänheten aktier eller rättigheter som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. I envar Relevant Medlemsstat är detta meddelande endast adresserat och riktat till kvalificerade investerare i den Relevanta Medlemsstaten enligt betydelsen i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska lagen om finansiella tjänster och marknader (En: Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion Order 2005) (“Order”) eller (iii) “företag med högt nettovärde”, och andra personer till vilka det lagligen kan delges och som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Order (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt som “relevanta personer”). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast riktas till relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.

Bookrunner agerar uteslutande för Matse Holding och ingen annan i samband med emissionen. Bookrunner kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om personen ifråga är mottagare av detta pressmeddelande eller inte) som sin klient med avseende på emissionen och kommer inte att ansvara i förhållande till någon annan än Matse Holding för tillhandahållande av det skydd som bereds till deras klienter eller för rådgivning i samband med emissionen eller någon transaktion eller överenskommelse som refereras till i detta pressmeddelande. Ingen utfästelse eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, lämnas av Bookrunner avseende riktigheten, fullständigheten eller verifieringen av informationen i detta pressmeddelande och ingenting i detta pressmeddelande ska utgöra eller anses som ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, varken såvitt avser förfluten tid eller framtiden. Bookrunner åtar sig inget ansvar för att detta pressmeddelande är korrekt, fullständigt eller verifierat och frånsäger sig följaktligen i största möjliga utsträckning under tillämplig lag allt ansvar vilket Bookrunner annars skulle kunna ha i anslutning till detta pressmeddelande eller annan information som tillhandahållits.

Emissionen kommer att vara föremål för vissa villkor och uppsägningsgrunder, inklusive sådana som är sedvanliga för denna typ av erbjudanden. Bookrunner förbehåller sig rätten att utnyttja eller frånfalla sina rättigheter rörande uppfyllandet eller i övrigt rörande varje sådant villkor eller förekomsten av uppsägningsgrund efter fritt eget skön. Varje investerare i emissionen kommer att anses bekräfta att ett erbjudande av aktier sålunda kan komma att inte fullföljas och att varken bolaget eller Bookrunner i sådant fall ska ha något ansvar i förhållande till investerarna. Varje investerare i emissionen kommer vidare anses bekräfta (i) informationen i detta pressmeddelande, (ii) att investerarna inte förlitar sig på (i syfte att fatta ett investeringsbeslut eller i annat avseende) råd, stöd eller garantier (varken skriftliga eller muntliga) från bolaget, Bookrunner eller någon av deras respektive närstående personer eller någon icke offentliggjord information, och (iii) att de har konsulterat sina egna legala, regulatoriska, skatte-, affärs-, investerings-, finansiella och redovisningsrådgivare i sådan omfattning som de bedömt nödvändigt, och att de har fattat sina egna investeringsbeslut baserat på sina egna bedömningar och på sådana råd från rådgivare de har bedömt nödvändiga. Varje investerare förväntas också underteckna ett sedvanligt investerarbrev eller avtal. Bolaget har inte lämnat, och investerarna har inte mottagit från bolaget, någon icke offentliggjord information i samband med emissionen.

Detta pressmeddelande innehåller ”framåtriktade uttalanden”, vilka är uttalanden om framtida händelser. I detta sammanhang avser framåtriktade uttalanden ofta Matse Holding förväntade framtida verksamhet och finansiella resultat, och innehåller ofta ord som ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”planera”, ”tro”, ”försöka” och ”ska”. Framåtriktade uttalanden avser till sin natur förhållanden som i varierande utsträckning är osäkra och som kan påverkas av många faktorer, bland annat beteendet på finansiella marknader, ränte- och växelkursfluktuationer, råvarupriser och aktiekurser och värdet på finansiella tillgångar, inverkan av lagstiftnings-, regulatoriska, utrednings- och legala åtgärder, strategiska åtgärder och många andra händelser på nationell, regional eller global nivå, inklusive sådana som är av politisk, ekonomisk, affärsmässig och konkurrensmässig natur. Sådana faktorer kan göra att Matse Holdings faktiska framtida resultat väsentligen skiljer sig från de som uttalas i de framåtriktade uttalandena. Matse Holding åtar sig inte att uppdatera sådana framåtriktade uttalanden.

För ytterligare information kontakta:  
Måns Danielson, VD, tel: 0705-926737, e-post: mans@mat.se

Matse Holding AB består av Matse AB, Cold Cargo Sweden AB, Kokaihop Media AB.
Matse AB driver en fullsortimentsbutik på nätet, Mat.se, med hemleverans av varor av hög kvalitet.
Kokaihop Media AB skapar glädje i köket med inspiration och recept från matsajterna Kokaihop.se och Spisa.nu.
Cold Cargo Sweden AB erbjuder kostnadseffektiva hemleveranser som möter dagens och framtidens krav.

Matse Holding ABs aktie är listad på Nasdaq First North med kortnamn MAT. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50. Mer information om verksamheten finns på www.matseholding.se