MaxFASTIGHETER genomför kontant nyemission av aktier riktad till Öresund

Report this content

Årsstämman i MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) ("MaxFASTIGHETER" eller "Bolaget") beslutade den 7 maj 2019 att bemyndiga Bolagets styrelse att besluta om nyemission av aktier, bland annat, i syfte att kapitalisera Bolaget inför direkta eller indirekta fastighetsförvärv.

Styrelsen i MaxFASTIGHETER har nu, i detta syfte, beslutat om en kontant nyemission riktad till Investment AB Öresund ("Öresund"), varvid Öresund tecknat sig för 3 000 000 aktier i MaxFASTIGHETER till en teckningskurs, baserad på bedömt marknadsvärde, om 31 kronor per aktie ("Nyemissionen").

Nyemissionen innebär en ökning av MaxFASTIGHETERs aktiekapital med 7 500 000 kronor.

Genom Nyemissionen blir Öresund ägare till ca 14 procent av samtliga aktier och röster i MaxFASTIGHETER. Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår efter Nyemissionen till 21 644 081 stycken. För befintliga aktieägare i MaxFASTIGHETER innebär Nyemissionen en utspädningseffekt om ca 14 procent.

Eskilstuna den 11 oktober 2019

MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:Håkan Karlsson, vd, tel 070-618 24 61
Magnus Fält, vice vd och fastighetschef, tel 070-618 24 60
Christer Sundin, styrelseordförande, tel 070-688 72 83

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MaxFASTIGHETER i Sverige AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2019 kl 14.00 CET.
 

Om MaxFASTIGHETER i Sverige AB
MaxFASTIGHETER är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Bolaget som visar en kraftig tillväxt har en utdelningspolicy om 50 % av förvaltningsresultatet efter skatt. Fastighetsbeståndet är fokuserat till starka lokala handelsplatser, framför allt i Mellansverige. MaxFASTIGHETERs aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAXF.
Bolagets Certified Adviser är Arctic Securities AS, telefon 08-44 68 61 00 Epost:certifiedadviser@arctic.com


Prenumerera

Dokument & länkar