Maxpeak AB blir majoritetsägare i Capillum Holding AB.

Styrelsen för Maxpeak AB har idag tecknat att avsiktsförklaring med ägarna av A-aktier i Capillum Holding AB (publ). Avsiktsförklaringen innebär att Maxpeak AB kommer att rikta en emission om att förärva A-aktieägarnas samtliga aktier, alltså både A- och B-aktier. Efter genomförd transaktion kommer Maxpeak att äga cirka 66 procent av kapitalet och cirka 75 procent av rösterna.

Transaktionen kommer att äga rum första veckan i september och orsaken till detta är att, som tidigare kommunicerats, att det finns betydande skattemässiga underskottsavdrag i Capillum Holding AB och dess dotterbolag och som inte bör gå förlorande och Capillum Holding AB har bokslut per 2013-08-31.

Köpeskillingen kommer att erläggas genom nyemitterade aktier i Maxpeak AB (publ), dvs en apportemission. Utspädningen i Maxpeak kommer genom transaktionen innebära en utspädning med cirka 27 procent.

Villkoren för emissionen är att 1 (en) aktie (A eller B) i Capillum Holding ger 8 (åtta) aktier i Maxpeak AB. Maximalt kommer 13 332 000 nya aktier att emitteras. För varje 8 tecknade aktier i Maxpeak kommer också 4 (fyra) teckningsoption av serie 4 (TO4) att erbjudas, dvs med teckning i februari 2014.

I september kommer Maxpeak också att rikta en emission till övriga aktieägare i Capillum Holding AB, med förhoppningen att Capillum Holding skall bli en helägt dotterbolag. Denna emission kommer att göras på samma villkor som den nu träffade överenskommelsen.

”Styrelsen är mycket nöjd med denna överenskommelse och självklart är det med stor tillfredställelse vi kan blicka tillbaka på den initiala investeringen och den breddning av verksamheten som gjordes i mars 2012. Capillum Holding har varit mycket framgångsrika med sina kundprojekt och fler är säkert under bearbetning. Resultat som kan komma konsolideras i den nya koncernen, säger Jan Nilstadius, styrelseordförande i Maxpeak AB.

Med den ovan nämnda transaktionerna kommer Capillum Holding att konsolideras i koncernen från och med 1 september 2013 som ett dotterbolag, dvs hela resultaträkningen.

Stockholm 2013-05-27

Styrelsen
Genom Björn Sellert, VD, Maxpeak AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Verkställande direktör Björn Sellert, +46 (0) 76 860 77 10
Styrelseordförande Jan Nilstadius, +46 (0)70-300 50 20
E-post: info@maxpeak.tv

Taggar:

Dokument & länkar