• news.cision.com/
  • ME Dental AB/
  • Erbjudandehandling avseende ME Dental AB:s offentliga erbjudande till aktieägarna i Orasolv AB offentliggjord

Erbjudandehandling avseende ME Dental AB:s offentliga erbjudande till aktieägarna i Orasolv AB offentliggjord

Report this content

Erbjudandet (definierat nedan), eller detta pressmeddelande, utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande och av den publicerade erbjudandehandlingen.

ME Dental AB ("ME Dental") offentliggjorde den 15 mars 2018 ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Orasolv AB (publ) (”Orasolv”) att överlåta samtliga aktier i Orasolv till ME Dental för 30 öre kontant per aktie (”Erbjudandet”). Härmed offentliggörs erbjudandehandlingen med anledning av Erbjudandet.

Erbjudandehandlingen och anmälningssedel

Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet finns tillgänglig på ME Dentals hemsida (www.medental.se) och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida (www.mangold.se/aktuella-emissioner). På de båda hemsidorna är även Erbjudandets anmälningssedel tillgänglig. Erbjudandehandling och förtryckt anmälningssedel skickas till alla direktregistrerade aktieägare i Orasolv per den 19 mars 2018 förutom till de med hemvist i de exkluderade länderna enligt ovan.

Tidplan

Acceptperioden för Erbjudandet startar den 19 mars 2018 och slutar den 9 april 2018. Redovisning av likvid beräknas påbörjas omkring den 12 april 2018.

Om budgivaren ME Dental

ME Dental är ett av ME Enterprises Holdings AB ("ME Holdings") direkt helägt nybildat bolag under namnändring från Visionsbolaget G 3852 AB, med organisationsnummer 559144-0416. ME Holdings ägs i sin tur av Mazdak Eyrumlu, tidigare ägare och grundare till Southern Dental Ltd ("Southern Dental").

ME Dental AB

Styrelsen

Ytterligare information

ME Dental AB
Mazdak Eyrumlu, verkställande direktör
Ängeviken 632
Sverige
471 91 Klövedal
Tel: +46 769458939
E-mail: maz@meholdings.co.uk
Hemsida: www.medental.se

Denna information offentliggjordes den 16 mars 2018 klockan 07.00.


Viktig information

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att få sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. 

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom ME Dentals kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och ME Dental har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Taggar:

Dokument & länkar