ME Dental AB offentliggör slutligt utfall i budet på Orasolv AB (publ)

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt eller indirekt, i Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, eller i någon annan jurisdiktion där ett erbjudande enligt lagar och förordningar i sådan relevant jurisdiktion skulle vara förbjudet enligt tillämplig lag. Aktieägare som inte är bosatta i Sverige och som önskar acceptera Erbjudandet (definierat nedan) måste genomföra närmare undersökningar avseende tillämplig lagstiftning och möjliga skattekonsekvenser. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande och av den erbjudandehandling som publicerats i samband med Erbjudandet.

Erbjudandet (definierat nedan) har accepterats i sådan utsträckning att ME Dental AB ("ME Dental") efter fullföljande av den förlängda acceptperioden för Erbjudandet kommer att bli ägare till 95,87 procent av samtliga aktier i Orasolv AB (publ) ("Orasolv").

Den 15 mars 2018 offentliggjorde ME Dental AB ("ME Dental") ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Orasolv AB (publ) ("Orasolv") att sälja alla aktier i Orasolv till ME Dental för 30 öre kontant per aktie ("Erbjudandet"). Vid utgången av acceptperioden den 9 april 2018 uppgick antalet inlämnade aktier under Erbjudandet till 224 231 778 aktier i Orasolv, motsvarande 90,31 procent av aktierna och 90,31 procent av rösterna i Orasolv.[1]

ME Dental gav de återstående aktieägarna i Orasolv möjlighet att lämna in sina aktier i en ytterligare acceptperiod vilken löpte till och med den 20 april 2018. Vid utgången av den ytterligare acceptperioden uppgick antalet inlämnade aktier i Erbjudandet till 13 797 298 aktier i Orasolv, motsvarande 5,56 procent av aktierna och 5,56 procent av rösterna i Orasolv.[2] Redovisning av likvid för aktier som lämnas in under denna ytterligare acceptperiod påbörjades omkring den 26 april 2018. Acceptperioden förlängs inte och Erbjudandet är därmed avslutat.

ME Dental har påkallat tvångsinlösen av de resterande aktierna i Orasolv samt kommer att verka för att aktierna i Orasolv avnoteras från AktieTorget.

ME Dental AB

Styrelsen
   
  
Ytterligare information

ME Dental AB
Mazdak Eyrumlu, verkställande direktör
Ängeviken 632
471 91 Klövedal
Tel: +46 769458939
E-mail: maz@meholdings.co.uk

Denna information offentliggjordes den 27 april 2018 klockan 18.00.
   
  
Information om Erbjudandet:

www.medental.se
  
 
Viktig information

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att få sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. 

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Amerikas Förenta Stater, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom ME Dentals kontroll. All sådan framtidsinriktad information gäller endast för den dag den förmedlas och ME Dental har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.


[1] Varje siffra är baserad på 248 279 032 utestående aktier i Orasolv. Orasolv har gett ut 2 200 000 teckningsoptioner vilka samtliga innehas av det helägda dotterbolaget Orasolv Clinics AB, dessa teckningsoptioner har lämnats utanför Erbjudandet.

[2] Varje siffra är baserad på 248 279 032 utestående aktier i Orasolv. Orasolv har gett ut 2 200 000 teckningsoptioner vilka samtliga innehas av det helägda dotterbolaget Orasolv Clinics AB, dessa teckningsoptioner har lämnats utanför Erbjudandet.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar