• news.cision.com/
  • MEDA/
  • Förslag till bolagsstämman i Meda AB (publ) att genomföra nyemission

Förslag till bolagsstämman i Meda AB (publ) att genomföra nyemission

Report this content

Förslag till bolagsstämman i Meda AB (publ) att genomföra nyemission Meda träffade den 18 november ett avtal med GlaxoSmithKline om förvärv avseende produkterna Colifoam®, Proctofoam® och Epifoam® för en köpeskilling om GBP 7 900 000. Förvärvet är ett led i Medas strategi att utvecklas genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv av medicinskt intressanta produkter. Affären beräknas redan under nästa år ge en positiv effekt på Medas nettovinst. I samband med offentliggörandet av ovanstående förvärv aviserades att en nyemission med företräde för nuvarande aktieägare skulle föreslås. I enlighet med detta har styrelsen den 25 november beslutat om en nyemission av aktier under förutsättning av bolagsstämmans godkännande. Extra bolagsstämma kommer att hållas måndagen den 16 december 2002, kl 10.00, på Medas huvudkontor, Pipers väg 2, Solna. Nyemissionen skall ske med företräde för bolagets befintliga aktieägare, varvid varje fyrtal (4) innehavda aktier per avstämningsdagen den 20 december berättigar till teckning av en (1) ny aktie för 76 kronor. Nyemissionen innebär en ökning av aktiekapitalet med högst 16 444 200 kr från 65 776 810 kr till högst 82 221 010 kr genom nyemission av högst 1 644 420 nya A-aktier i bolaget, envar aktie om nominellt 10 kr. Genom den beslutade nyemissionen tillförs Meda högst cirka 125 Mkr (före emissionskostnader). Emissionsbeloppet har fastställts mot bakgrund av ovan nämnda förvärv, men också för att skapa finansiell beredskap för andra affärsmöjligheter. Medas båda huvudägare, Volati B.V. och Stena Sessan Rederi AB, vilka vardera äger cirka 30 procent av röster och kapital i Meda, har förbundit sig att teckna sina respektive andelar i nyemissionen. Därutöver garanterar Volati B.V och Stena Sessan Rederi AB emissionen, innebärande att om emissionen ej fulltecknas med stöd av teckningsrätter eller genom teckning utan företrädesrätt så kommer dessa bolag att teckna hälften vardera av resterande aktier så att full teckning sker. De nya aktierna medför, i den mån utdelning kommer att lämnas, rätt till utdelning från och med för räkenskapsåret 2002. Tidsplan för nyemissionen Extra bolagsstämma 16 december 2002 Meda-aktien handlas utan rätt till deltagande i emissionen fr.o.m. 18 december 2002 Prospekt offentliggörs 19 december 2002 Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter 20 december 2002 Prospekt beräknas vara aktieägare tillhanda 30 december 2002 Handel med teckningsrätter 27 december 2002 - 14 januari 2003 Teckningstid 27 december 2002 - 17 januari 2003 Vänligen observera att teckningsrätten avskiljs från aktien fr.o.m. den 18 december 2002 och att handeln med teckningsrätter pågår under perioden 27 december 2002 - 14 januari 2003. Alfred Berg Fondkommission AB är rådgivare till Meda i samband med nyemissionen. För ytterligare information hänvisas till pressmeddelande om kallelse till extra bolagsstämma, publicerad per dagens datum. Solna måndagen den 25 november 2002 Styrelsen För ytterligare information kontakta: Anders Lönner, VD tel. +46 8 630 19 00 MEDA AB (publ) - det svenska specialty pharmaföretaget. Meda marknadsför receptbelagda och receptfria läkemedel och medicinskteknisk utrustning i Norden, England och Baltikum. Meda är noterat på Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/25/20021125BIT00610/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/25/20021125BIT00610/wkr0002.doc

Dokument & länkar