Kallelse till extra bolagsstämma i Meda Aktiebolag (publ)

Report this content

Enligt begäran från Mylan N.V., som efter fullföljd av sitt offentliga uppköpserbjudande avseende Meda Aktiebolag (”Meda” eller ”Bolaget”), äger mer än nio tiondelar av aktierna i Meda kallas aktieägarna i Meda härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 25 augusti 2016 kl. 15.00 i Medas lokaler med adress Pipers väg 2A i Solna.

Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta ska:

dels               vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 19 augusti                       2016, och

dels               anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 19 augusti.

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få utöva rösträtt på stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 19 augusti 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande på stämman görs per post till Meda AB, Extra stämma, Box 7835, 103 98 Stockholm, per telefon 08-402 90 49, eller via bolagets hemsida www.meda.se. I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, antal aktier samt telefonnummer dagtid. Vidare bör antal biträden (högst två) anmälas. Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna tillställas bolaget i original före stämman. Fullmaktens giltighetstid får anges till högst fem år från utfärdandet. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbeviset för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär finns på www.meda.se och skickas på begäran till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

På stämman kommer följande ärenden att upptas till behandling.

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

8. Fastställande av arvoden åt styrelse

9. Val av styrelse och styrelseordförande

10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

P. 7-9 – Förslag till styrelsens sammansättning och arvoden

Bolaget har informerats om att Mylan N.V., som per dagen för denna kallelse innehar aktier motsvarande mer än 90 procent av antalet aktier och röster i bolaget, föreslår följande:

att                  styrelsen ska bestå av tre ledamöter utan suppleanter;

att                  inget arvode ska utgå till styrelsen för styrelseuppdragen;

att                  följande befattningshavare inom Mylan-koncernen väljs till nya styrelseledamöter,

                                            - Caroline Dixon, född 1968; Head of Finance, Northern Europe,

                                            - Jacek Glinka, född 1963; President, Europe, och

                                            - Colleen Ostrowski, född 1973; Treasurer; samt

att                  Jacek Glinka väljs till styrelsens ordförande.

Vissa uppgifter

Vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 365 467 371. Endast A-aktier har utfärdats. Bolaget innehar inga egna aktier.

På begäran av aktieägare lämnar styrelsen och VD, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, upplysningar vid den extra bolagsstämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Solna i augusti 2016

Styrelsen

Meda AB (publ)

Vid eventuella frågor, kontakta:

Paula Treutiger, VP Corporate Communications & Sustainability               tel: 0733-666 599                                                                                                                                         paula.treutiger@meda.se

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 2 augusti 2016 kl. 17:00 CET.

MEDA AB (publ) är ett ledande internationellt specialty pharmaföretag. Medas produkter säljs i över 150 länder världen över och bolaget har egna marknadsorganisationer i fler än 60 länder. Medas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under Large Cap. För mer information besök www.