Kommuniké från årsstämma i Meda AB (publ)

Meda AB (publ), org. Nr 556427-2812, Box 906, 170 09 Solna, beslutade vid årsstämma den 6 maj 2015 att utdelning för verksamhetsåret 2014 skall ske med oförändrat två kronor och femtio öre (SEK 2,50) per aktie.

Balans- och resultaträkningar fastställdes och styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet.

Styrelse valdes i enlighet med valberedningens förslag. Valberedningens förslag till ersättning till styrelse och revisorer antogs.

Stämman fattade beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om emission av aktier samt om köp och försäljning av egna aktier.

Stämman fattade beslut om inrättande av ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram.

Besluten hålls tillgängliga på bolagets huvudkontor, Pipers väg 2A i Solna, tel. 08-630 1900, och sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Styrelsen

Vid eventuella frågor, kontakta:

Paula Treutiger, VP Corporate Communications and Sustainability            tel: 0733-666 599                                                                                                                                         paula.treutiger@meda.se

MEDA AB (publ) är ett ledande internationellt specialty pharmaföretag. Medas produkter säljs i över 150 länder världen över och bolaget har egna marknadsorganisationer i fler än 60 länder. Medas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under Large Cap. För mer information besök www.meda.se.

Om oss

Meda is a leading international specialty pharma company. Meda’s products are sold in more than 120 countries worldwide and the company is represented by its own organizations in over 55 countries.