Villkoren för Medas nyemission är fastställda

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner

Meda AB offentliggjorde den 10 oktober 2014 en företrädesemission om cirka 2 miljarder SEK för att delfinansiera förvärvet av det italienska specialty pharma-företaget Rottapharm S.p.A. Styrelsen för Meda offentliggör idag villkoren för företrädesemissionen.

Sammanfattning

  • Aktieägare i Meda har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie av serie A för varje tio (10) innehavda aktier.
  • Teckningskursen uppgår till 61 SEK per aktie, vilket motsvarar en emissionslikvid om totalt högst cirka 2 027 MSEK.
  • Avstämningsdag för rätten att delta i nyemissionen med företrädesrätt är den 13 november 2014.
  • Teckningsperioden löper från och med den 19 november 2014 till och med den 4 december 2014.
  • Medas två största aktieägare, som tillsammans innehar aktier motsvarande cirka 30 procent av aktiekapitalet och rösterna i Meda, har var för sig förbundit sig att teckna sin respektive pro rata-andel i nyemissionen.
  • Nyemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma som äger rum idag den 6 november 2014.

Villkor för nyemissionen

Styrelsen i Meda beslutade den 10 oktober 2014, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, att genomföra en nyemission av aktier av serie A med företrädesrätt för Medas aktieägare, i syfte att delfinansiera förvärvet av Rottapharm.

Styrelsen för Meda har nu fastställt de slutliga villkoren för nyemissionen.

Varje befintlig aktie i Meda på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie av serie A i Meda. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att teckna aktier utan företrädesrätt.

Nyemissionen kommer att öka Medas aktiekapital med högst 33 224 306 SEK från nuvarande 332 243 065 SEK till högst 365 467 371 SEK genom nyemission av högst 33 224 306 nya aktier av serie A i Meda. Efter nyemissionen kommer antalet aktier i Meda uppgå till högst 365 467 371 aktier.

Teckningskursen är 61 SEK per aktie vilket innebär att nyemissionen kommer att tillföra Meda högst cirka 2 027 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för rätten att delta i nyemissionen med företrädesrätt är den 13 november 2014. Detta innebär att aktien kommer att handlas exklusive företrädesrätt från och med den 12 november 2014. Teckningstiden löper från och med den 19 november till och med den 4 december 2014, eller den senare dag som bestäms av styrelsen.

Nyemissionen förutsätter godkännande vid den extra bolagsstämma som kommer att äga rum idag, den 6 november 2014 kl. 13:00 i Medas lokaler med adress Pipers väg 2A i Solna. Se pressmeddelande från den 10 oktober 2014 med kallelsen till den extra bolagsstämman för ytterligare information.

Teckningsåtaganden

Medas största aktieägare, Stena Sessan Rederi AB och Fidim S.r.l, som sålde Rottapharm till Meda, vilka tillsammans innehar aktier motsvarande cirka 30 procent av aktiekapitalet och rösterna i Meda, har var för sig förbundit sig att teckna sin respektive pro rata-andel i nyemissionen.

Preliminär tidplan för nyemissionen

6 november 2014 Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om nyemission
11 november 2014 Sista handelsdag för aktien med rätt att delta i nyemissionen
12 november 2014 Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i nyemissionen
13 november 2014 Avstämningsdag, d.v.s. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att deltaga i nyemissionen
Omkring 14 november 2014 Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
19 november – 2 december 2014 Handel i teckningsrätter
19 november – 4 december 2014 Teckningsperiod
Omkring 10 december 2014 Offentliggörande av utfall i nyemissionen

Finansiella och legala rådgivare

Meda har utsett Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, Nordea Bank AB (publ) och SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) till finansiella rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB till legal rådgivare i samband med nyemissionen.

Vid eventuella frågor, kontakta:

Paula Treutiger, VP Corporate Communications & Sustainability          tel: 0733-666 599                                                                                                                               paula.treutiger@meda.se

Meda AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2014 kl. 08:15.

MEDA AB (publ) är ett ledande internationellt specialty pharmaföretag. Medas produkter säljs i över 150 länder världen över och bolaget har egna marknadsorganisationer i fler än 60 länder. Medas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under Large Cap. För mer information besök www.meda.se.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Meda. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Meda kommer endast att ske genom det prospekt som Meda beräknar kunna offentliggöra omkring den 14 november 2014.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, eller kommer att registreras, enligt U.S. Securities Act från 1933, i dess nuvarande lydelse, (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon annan jurisdiktion i USA och får därför inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller genom transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Medas aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Meda anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Meda inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är beroende av framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Taggar: